EU-kommisjonens nye strategi for offshore energi anslår at Europa kan ha en samlet installert havvindkapasitet på 300GW innen 2050. Det er en 25-dobling fra dagens nivå, og vil fordre investeringer på €800 milliarder. Rundt 2/3 av investeringene vil bli knyttet til nettinfrastruktur. Offshore vind er blant teknologiene som har størst potensial for oppskalering, og blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet innen 2050.

EU ønsker globalt lederskap innen fornybar energi, og havvind vil bli en viktig kilde til å nå målene i vekststrategien Green Deal. I 2019 stod Europeiske selskap for 93% av kontraktene som var knyttet til installasjon av havvind i EU. Europa har i dag en samlet installert havvindkapasitet på 12 GW, som tilsvarer 42% av dagens globale kapasitet. Mesteparten kommer fra bunnfaste konstruksjoner, men det satses nå stort på flytende havvind. Strategien anslår at flytende demonstrasjonsanlegg vil gi 150MW økt kapasitet innen 2024.

340 GW havenergi innen 2050

EU har et mål om en samlet installert havvindkapasitet på 60 GW innen 2030 og 300 GW innen 2050, i tillegg til 40 GW fra andre marine energikilder som bølgekraft, tidevannsenergi, flytende solkraft og algebasert drivstoff. Dersom man lykkes med dette, vil det vil være den raskeste oppskaleringen av energiproduksjon noensinne. Strategien peker på at det vil trenges €800 milliarder i investeringen, og anslår at 2/3 vil være tilknyttet nettinfrastruktur og 1/3 til produksjonskapasitet. Mesteparten av investeringene må komme fra privat sektor.

For å realisere investeringene, vil Kommisjonen utvikle et tydelig og støttende juridisk rammeverk for havvind, blant annet gjennom revisjon av statsstøtteregelverket og fornybardirektivet. EU vil også mobilisere alle relevante midler for å støtte utviklingen av havvindsektoren, inkludert Horisont Europa, Next Generation EU og Renewable Energy Financing Mechanism. Medlemslandene oppfordres også til å samarbeide med Den europeiske investeringsbanken og andre finansinstitusjoner gjennom Invest EU. I tillegg skal forsyningskjeden styrkes.

Strategien understreker behovet for å forbedre produksjonskapasiteten og havneinfrastrukturen, samt økt satsing kompetanseutvikling for å sikre en kompetent arbeidsstyrke. Kommisjonen planlegger videre å etablere en egen plattform for offshore fornybar energi innen rammen av Clean Energy Industrial Forum.

Nordsjøen er en foregangsregion

Nordsjøen anses som det mest strategiske området, og rapporten peker på at erfaringene herfra vil være avgjørende for utvidelse til de andre havområdene. Det er også stort potensiale i Østersjøen, Middelhavet, Svartehavet og Atlanterhavet.

Havvind skaper store muligheter for olje-og gassleverandører, som potensielt kan kapre 40% av markedet ifølge IEA. Her vil norsk leverandørindustri kunne innta en særskilt posisjon og sikre at Norge beholder sin ledende posisjon innenfor maritim/offshore teknologi.

Ifølge strategien vil målet om 340 GW installert kapasitet kreve mindre enn 3% av det europeiske maritime området, og utbyggingen kan gjøres i tråd med EUs strategi for biologisk mangfold. Samtidig understreker Kommisjonen viktigheten av å ta hensyn til andre havbaserte næringer i maritime arealplanleggingsprosesser, som fiskeri, skipsfart, turisme og forsvar. Grensekryssende, regionalt samarbeid står også sentralt i strategien, og Kommisjonen ønsker flere hybridprosjekter.

Les pressemeldingen her.

© European Commission