EUs innovasjonsfond er et relativt nytt program som støtter fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi. Norge har full tilgang til EUs innovasjonsfond, og fondet omtales som den norske “klimagulrota” i European Green Deal og Fit for 55. Derfor inviterte vi, sammen med de andre norske regionkontorene, til informasjonsmøte for våre eiere og medlemmer. .. read more →

Under generalforsamlingen i Sørlandets Europakontor i juni 2021 ble det vedtatt at selskapet oppløses. Selskapets eiere er Agder fylkeskommune (72,2%), Kristiansand kommune (18,9) og Arendal kommune (8,9) (eierandel vist i prosent). Utgangspunktet for oppløsningen er Fylkestingets vedtak fra desember 2020 om at Sørlandets Europakontor AS avvikles. Sørlandets Europakontor har siden 2008 vært Agders internasjonale kunnskaps-.. read more →

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et totalbudsjett på 95,5 milliarder euro frem til 2027. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid til et bærekraftig samfunn og industri i samhandling med ledende internasjonale miljøer. Det regionale EU-nettverket, Horizon South Norway (HSN), som ble etablert i 2016, har satt som.. read more →

Skal du delta på European Week of Regions and Cities (EWRC), eller er du bare interessert i hva som rører seg innenfor regionalpolitikken i EU? Da er vårt mini-webinar 7. oktober noe for deg! Den 19. utgaven av EWRC går av stabelen 11.-14. oktober, og blir av velkjente årsaker heldigital for andre år på rad… read more →

Europakommisjonen la i sommer, 14. juli, fram den mye omtalte regelverkspakken «Fit for 55» som inneholder en rekke forslag til reviderte eller nye klima- og energilover. Fit for 55 er en del av EUs Green Deal og skal bidra til at EU når målene om minst 55% utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Målet om.. read more →

Siden 1992 har Norge deltatt i Erasmus+, og resultatene har vært gode. Regjeringen har høye ambisjoner for videre norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette har regjeringen lagt frem en strategi for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ og Det europeiske.. read more →

Horisont Europa har et budsjett på 95,5 milliarder euro i programperioden på syv år. Regjeringen har i forbindelse med oppstart av ny programperiode kommet med ny strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA), og har høye ambisjoner for denne deltakelsen. Returandelen for Horisont 2020 var 2,49% per april 2021, og.. read more →

Slagordet for Slovenias formannskap i Rådet er «Together. Resilient. Europe.», som sier noe om hvor viktig det er med samarbeid i Europa for å sikre at Europa er mer robust og bedre forberedt på utfordringer som kommer. Den nåværende formannskapstrioen består av Tyskland, Portugal og Slovenia, hvor hvert av landene har formannskapet 6 måneder –.. read more →

Sørlandets Europakontor, sammen med Periscope-partnere, arrangerte Periscope Forum onsdag 16. juni. Årets utgave av Perisocpe Forum ble, som det meste, arrangert digitalt. Parisavtalen og EUs Green Deal peker på nødvendigheten med en rask omstilling og overgang til fornybar og mer bærekraftig energi for å nå målene om netto nullutslipp innen 2050. Hydrogen og havvind er sentrale.. read more →

Den nye programperioden for EUs programmer, herunder forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, starter nå og løper til 2027. Horisont Europa er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Norge deltar i dette programmet på lik linje med EUs medlemsland, og har dermed mulighet til å søke om prosjektmidler. Det er.. read more →