Hvordan kan kunstig intelligens benyttes til å forutse kommende kriser og konflikter knyttet til klimaendringer? Ved å simulere samfunn kan man gi beslutningstakere bedre forutsetninger for å utforme politikk.

Sammen med et team av internasjonale tverrfaglige forskere har sørlandsbedriften Prospectus Solutions, med utspring i UiA, utviklet et simuleringsverktøy basert på «Multi-Agent Artificial Intelligence». Simuleringsverktøyet kan behandle enorme mengder data kontinuerlig. Virkelige samfunn, byer og mennesker kan modelleres inn i løsningen som kunstige samfunn (digital tvilling). I forbindelse med dette arbeidet arrangerte Sørlandets Europakontor konferansen «Climate, Security and Migration: Using Advanced Integrated AI Solutions» i Brussel 22. oktober for å hjelpe bedriften med å knytte viktige kontakter på den europeiske arenaen.

Hva er konsekvensene dersom en katastrofe inntreffer?

Som følge av klimaendringer og mer ekstremvær er det å kunne forberede seg på kommende kriser viktigere enn noen gang. Dette ble understreket av både Domenic Porter som er avdelingsleder for GLOBAL.2 (Economic and Global Issues) under EUs utenrikstjeneste (EEAS), og Matina Halkia som er Team Leader i Joint Research Centre Ispra under Europakommisjonen. EUs system for tidlig varsling (Early Warnig System) identifiserer, vurderer og hjelper å prioritere situasjoner med risiko for voldelig konflikt, samt identifiserer muligheter for å forhindre konflikt og bidra til fred. Dette systemet er utviklet av European External Action Service (EEAS) i samarbeid med Europakommisjonen. Halkias team leverer kvantitativ GCRI-data (Global conflict risk index) til EEAS som benyttes i EUs Early Warning System. GCRI antyder risikoen for konflikt i et gitt land ved å samle data om landet. Denne dataen inneholder informasjon om politisk regime, pågående og tidligere konflikter, demografi, geografi, klima og miljø, og sosiale og økonomiske forhold.

For lite forskning på sammenhengen mellom klima og sikkerhet

Ifølge Monica Toft fra Tuft University, vil en milliard mennesker være på flukt på grunn av klimaforandringer innen 2050. Dette viser hvor viktig det er, og blir, med mer forskning på klima, migrasjon og sikkerhet. Til tross for dette er det gjort svært lite forskning på denne tematikken. Toft trekker frem Norge som det landet hvor det publiseres flest forskningsartikler i internasjonale publikasjoner rundt dette temaet, og ber alle land om å følge etter. Hun understreket også viktigheten av internasjonalt samarbeid for å løse felles utfordringer.

Predikerer hvordan menneskers oppførsel påvirkes

LeRon Shults fra Universitetet i Agder og Justin Lane fra Prospectus Solutions snakket om hvordan man kan ta i bruk kunstig intelligens for å kunne forutse katastrofer. Prospectus’ modell bygger på perspektiver fra både psykologi, økonomi og politisk teori for å kunne gi en sannsynlig presentasjon av mennesker. Simuleringsverktøyet vil kunne fortelle hva som får mennesker til å for eksempel samarbeide, flykte eller bli voldelige. Ettersom kunstig intelligens benyttes i simuleringen vil systemet lære underveis og dermed forbedres og bli mer nøyaktig. Shults snakket om at det ikke er mulig å gå tilbake i tid, men at det gjennom simulering er mulig å predikere hvordan ulike faktorer vil påvirke menneskers oppførsel. Hva skjer om man gir ut bestemte vaksiner til samtlige i et U-land? Hva skjer om Norge tar inn mange flere flyktninger? Dette er spørsmål som kan besvares ved hjelp av simuleringsverktøy som benytter AI.

Kan rangere beste strategi

Simuleringsverktøyet kan benyttes til å planlegge og simulere ulike aspekter ved utvikling av fremtidens smarte byer og samfunn. Beslutningstagere kan simulere tiltak for å løse komplekse samfunnsutfordringer eller for å sikre best mulige levekår. Konsekvenser av ulike tiltak kan predikeres og det gir anledning til å rangere beste strategi. Verktøyet skal understøtte og bidra til mer informerte beslutningsprosesser. Aktuelle områder hvor verktøyet kan benyttes er innen helse- og levekår, innvandrings- og integrasjons spørsmål, klima- og konflikt, forebygging av radikalisering og kriminalitet.

Har knyttet viktige kontakter

Prospectus Solutions er allerede invitert tilbake til Brussel for å møte sentrale personer fra blant annet EEAS og Clingendael Institute, og har knyttet nyttige kontakter for sitt videre arbeid. F. LeRon Shults uttalte etter konferansen at de oppnådde akkurat det de ønsket med konferansen og var svært fornøyd med samarbeidet med Sørlandets Europakontor.