Den 10. Januar arrangerte Intergruppen SEARICA et møte i Brussel for å diskutere resultatene fra OurOcean-konferansen på Malta 5.-6. oktober 2017 og veien videre. OurOcean-konferansen på Malta gjorde store fremskritt. En sentral tematikk som ble dratt frem på møtet i Brussel var forsøpling i havet og viktigheten av å få barn til å forstå betydningen av.. read more →

Over 60 representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet, forskningsinstitusjoner, private bedrifter og sosiale aktører var av Cedefop og eksterne eksperter invitert til å diskutere interaksjonen mellom fag- og yrkesopplæring og et stadig raskere omskiftende arbeidsmarked på Cedefops fjerde Brussel-baserte seminar. Cedefops visedirektør Mara Brugia poengterte at det ikke er noe enkelt svar på dette viktige spørsmålet, men.. read more →

En ny utlysning har blitt publisert under prioritet tre i Erasmus+: transnasjonale samarbeidsprosjekter som skal forbedre europeiske utdanningssystemer skal finansieres.  Det overordnede målet er å stimulere til innovasjon og politikkutvikling i Europa. For å oppnå dette målet er utviklingen av effektive digitale strategier avgjørende. Mange europeiske universiteter legger stor vekt på digitaliseringen av deres aktiviteter, men.. read more →

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/227201/Innovation+Camps+methodology+guide_v0.1.pdf/77e4b71c-2a57-464f-a0c7-304f36414b96

All driving forces in a society are responsible to turn Europe into a more innovative, dynamic and competitive economy in a globalised world, since a culture of innovation is a societal feature. En innovation camp har som mål å bringe sammen forskjellige typer mennesker for å skape et innovativt miljø. Den første campen i EU-regi.. read more →

Den 25. Oktober annonserte Europakommisjonen utlysningene for Erasmus+. Budsjettet for 2018 er forventet å øke med over 200 millioner euro fra 2017 og er på 2.7 milliarder euro. Erasmus+-programmet tilbyr muligheter for enkeltpersoner og organisasjoner både innenfor utdanning og opplæring, men også tenketanker, forskningsinstitutt og privat næringsliv. Programmet har flere aspekter med relevans for sektorer innen.. read more →

Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, har gjestet Kristiansand for å fortelle om hvordan norske organisasjoner kan delta i programmet Active Citizens Fund. – EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. En målsetting for Norge er å styrke relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene er fordelt på 23.. read more →

Bente Bakos, NCP-koordinator i Norges forskningsråd, åpnet kick off for siste programperiode i Horisont 2020 sammen med rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert. – Hjertelig velkommen til en spennende dag, ønsket Reichert de 120 deltakerne på arrangementet, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, EU-nettverket Horizon South Norway og Universitetet i Agder. Forskningsrådet på.. read more →

EU-nettverket Horizon South Norway har i samarbeid med Universitetet i Agder arrangert sitt tredje ideverksted: helse- og velferdsteknologi. – Vi trenger nye verktøy, er konklusjonen. Tre problemstillinger ble presentert under ideverkstedet. Jørn Stordalen fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse drøftet utfordringene som den kommende eldrebølgen, samt økende forekomsten av demens, vil føre til, og.. read more →

Denne uken har vi, GCE Node og de andre partnerne i Periscope-prosjektet diskutert arbeidsfordeling og gjennomføring av prosjektet på kick-off i Amsterdam. – Vi er veldig fornøyd med arbeidet som ble lagt ned på kick-off. Det er viktig at vi møtes og har en slik gjennomgang. På den måten blir arbeidet mer konkret for alle.. read more →

EU-nettverket Horizon South Norway følger opp ideverkstedet om migrasjon for å videreutvikle problemløsende ideer til mulige prosjektskisser. – Horizon South Norway har som mål å få flere aktører i Agder til å delta i EU-programmet Horisont 2020. Med ideverkstedene forsøker vi å finne konkrete problemstillinger i regionen som innovasjon, forskning og utvikling kan bidra til.. read more →