Siden 1992 har Norge deltatt i Erasmus+, og resultatene har vært gode. Regjeringen har høye ambisjoner for videre norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette har regjeringen lagt frem en strategi for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ og Det europeiske.. read more →

EU oppretter i 2021 European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre med hovedsete i Romania. Kompetansenteret, som skal finansieres via Digital Europe programmet, skal jobbe tett mot samtlige nasjonale sentra og finansielle instrumenter for å sikre bedre struktur og koordinering av arbeidet med cybersikkerhet. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av teknologi og.. read more →

Regjeringen har gitt klarsignal for norsk deltakelse i en rekke EU-programmer, og foreslår blant annet å bevilge 827 millioner kroner til verdens største forskningsprogram, Horisont Europa. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktig for å løse fremtidens samfunnsutfordringer, og bidrar til å koble norsk næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, regioner og kommuner opp mot Europa… read more →

Kunstig intelligens er et av de mest omtalte temaene innen IT, og har allerede fått stor betydning innenfor en rekke områder. Nettkurset, Elements of AI, skal hjelpe folk å dra nytte av kunstig intelligens. Det er helt klart at kunstig intelligens kommer til å påvirke fremtiden vår, men hvor mange vet egentlig hva det er.. read more →

Kristiansand Katedralskole Gimle får 380 000 NOK gjennom prosjektet InDigSE – Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools. Prosjektet har mottatt over 1,4 millioner kroner i støtte fra Erasmus+-programmet, og har som mål å engasjere ungdom i sosialt entreprenørskap, som går ut på å utvikle og ta i bruk.. read more →

Jose Julio Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Ikke lenge etter kom det melding fra Brussel om at prisvinneren og hans kolleger har vunnet en innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Recilience. Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. I oktober fikk han Kongens Fortjenestemedalje for fremragende forskning på høyt faglig nivå og hans viktige innsats for samfunnssikkerhet.. read more →

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har nå åpnet opp for en ny mulighet til å søke prosjektetableringsstøtte for norske virksomheter. Formålet er å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+ programmet.  SIU lyser ut ca. 1 million kroner til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad… read more →

Skoleledere fra VGS i Vest-Agder deltok på KS’ konferanse Globale Trender: utdanning 2030 i Brussel 10.-11. mars. På agendaen sto tema som samfunnsutfordringer og utdanningssektoren og framtidens kompetansebehov. Det var en inspirert og sammenveiset gruppe som vendte tilbake til Agder-skolen. Jan Telhaug er rektor på Byremo vgs og styremedlem i Sørlandets Europakontor. Da han for.. read more →

I forrige uke holdt FOCUS, et Horisont 2020-prosjekt for klynger som jobber for innovasjon i industri, seminar i Brussel om fremtidens teknologier. Kristine Wikander fra GCE NODE/Future Robotics var tilstede for å få nye erfaringer og finne nye mulige samarbeidspartnere. Seminaret ble organisert av NTNU som er koordinator for prosjektet. FOCUS har sitt utspring fra.. read more →

CreoDK (Københavnregionens forskningskontor i Brussel) holdt i januar to debattmøter om Horisont 2020-programmet med fokus på universitetenes rolle og behovet for IKT-basert transformasjon av offentlig sektor. UiA og aktørene med ansvar for implementering av Agders VINN-plan bør følge med på denne typen meningsskifte. CreoDK er et partnerskap mellom Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Christiania.. read more →