EUs innovasjonsfond er et relativt nytt program som støtter fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi. Norge har full tilgang til EUs innovasjonsfond, og fondet omtales som den norske “klimagulrota” i European Green Deal og Fit for 55. Derfor inviterte vi, sammen med de andre norske regionkontorene, til informasjonsmøte for våre eiere og medlemmer. 

Enova forvalter EUs innovasjonsfond fra norsk side, hvor Jo-Kristian Røttereng fra Enova er utnevnt som nasjonalt kontaktpunkt (NCP). Røttereng ga en introduksjon til programmet, og informerte om hvordan Enova kan bistå aktører på veien mot finansiering fra innovasjonsfondet.

Hva er EUs innovasjonsfond?

EUs innovasjonsfond skal fungere som et bindeledd mellom teknologi og marked, og støtter senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon. Gjennom fondet kan man søke om støtte for inntil 60% av merkostnadene knyttet til innovativ teknologi og prosesser, samt investering og drift i inntil 10 år. Innovasjonsfondet skal dele ut 20 milliarder euro frem mot 2030, og midlene kan kombineres med statsstøtte eller annen finansiering. Det vil komme årlige utlysninger for små og store prosjekter, hvor neste utlysning for store prosjekter åpner 26. oktober med hele 1,5 milliarder euro. Både enkeltaktører og konsortier kan søke, herunder både offentlige og private aktører. Det er ingen krav om transnasjonalt samarbeid for å få tildelt midler fra innovasjonsfondet.

Fondet finansieres gjennom inntektene fra EUs kvotesystem. Dette betyr at når kvoteprisene øker og det blir det større press på omstillingen, gir det også mer midler til fondet som igjen kan gi finansiering til flere prosjekter.

Hva er kravene for finansiering?

Prosjektene som får finansiering, må realisere og demonstrere gode og innovative løsninger for utslippsreduksjon. Røttereng la særlig vekt på prosjektenes modenhet, «Dette skiller klinten fra hveten, og her avgjøres mye». Prosjektets modenhet reduserer investeringsrisikoen, og er derfor viktig for å vinne frem.

Tildelinger skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Unngåtte eller reduserte utslipp
  • Innovasjonsgrad
  •  Prosjektets modenhet
  • Skalerbarhet
  • Kostnadseffektivitet (støttenivå fra fondet per tonn CO2-ekv.)

Hvilken rolle kan offentlig sektor spille?

Offentlige aktører kan spille en viktig rolle når det skal gjennomføres store investeringer, som eksempelvis Oslo kommune i forbindelse med deres behov for å redusere utslippene fra avfallsforbrenning. Konsortier som kombinerer både offentlig og privat sektor, med god forankring hos lokale eller nasjonale myndigheter, bidrar til å gjøre prosjektet mer relevant. Offentlig sektor kan også bidra med kunnskapsdeling og vise hvilken plass prosjektet har i fremtidens EU.

Her er regionkontorene også viktige aktører, da vi innehar viktig kompetanse på EUs politikk, og kan bidra med innspill til hvordan prosjektet er koblet til Green Deal og Fit for 55. Denne koblingen er avgjørende for å kunne selge inn en løsning som et europeisk prosjekt.

Hvordan kan Enova bidra?

Enova tilbyr prosjektetableringsstøtte på opptil 500 000 NOK per prosjekt. Disse midlene dekker ikke hele summen det vil koste å søke til EUs innovasjonsfond da støtten ikke kan overstige mer enn 50% av de samlede kostnadene i søkeprosessen.

Enova kan også bidra med teknisk rådgivning angående prosjektet, om det er egnet til å søke støtte fra innovasjonsfondet, og hva som eventuelt må forbedres. Innovasjonsfondet er organisert slik at dersom man ikke får finansiering, er det muligheter for å søke igjen senere. Tilbakemeldingene prosjektet får gjennom evalueringen kan benyttes til å forbedre søknaden til neste runde.

Bli evaluator for Innovasjonsfondet

Innovasjonsfondet benytter eksterne eksperter i evalueringen av søknadene, og det er mulig for norske aktører å melde seg. Som evaluator vil man få verdifull innsikt i programmet, prosessen, og hva som er state-of-the-art, samt knytte internasjonalt nettverk. Les mer om oppgaver, betingelser og godtgjørelse for evaluatorer i Innovasjonsfondet her.

Du finner mer informasjon om Innovasjosnfondet på nettsidene til Enova.

Ta kontakt med oss:

  • Stig Marthinsen, Administrerende direktør (+47 400 74 750)
  • Karsten Aust, Senior EU-rådgiver (+47 474 61 900)
  • Martine Elise Farstad, Enhetsleder Brussel (+47 932 88 049)

 

Denne saken er skrevet i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor.
Bilde: Enova