Som en del av EØS-avtalen har Norge mulighet til å delta i EUs programmer, og med ny programperiode fra 2021 til 2027, må Norge igjen bestemme seg for hvilke av programmene vi skal delta i.

Regjeringen har nå lagt frem et nytt forslag til hvilke programmer Norge skal delta i, men det må fremdeles godkjennes av Stortinget før det blir endelig vedtatt. Norge ønsker å delta i programsamarbeidet på områder som forskning, utdanning, kultur og medier, helse, digitalisering, beredskap og forsvar. Noen av programsamarbeidene videreføres, men Norge ønsker også å slutte seg til nye programmer.

Regjeringen ønsker norsk deltakelse i følgende programmer:

 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
 • EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+
 • EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa
 • EUs romprogram
 • EUs helseprogram EU4Health
 • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Digitalt Europa (Digital)
 • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
 • Deler av programmet for det indre marked
 • Finansieringsprogrammet InvestEU

Foto: Statsministerens kontor