Over 60 representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet, forskningsinstitusjoner, private bedrifter og sosiale aktører var av Cedefop og eksterne eksperter invitert til å diskutere interaksjonen mellom fag- og yrkesopplæring og et stadig raskere omskiftende arbeidsmarked på Cedefops fjerde Brussel-baserte seminar.

Cedefops visedirektør Mara Brugia poengterte at det ikke er noe enkelt svar på dette viktige spørsmålet, men det er på høy tid å være utfordringen bevisst. Det er en tendens til å undervurdere yrkesfagene rolle i samfunnet og deres økonomiske betydning. Nærmere 50% av alle EU- studenter som tar videregående utdannelse er innen yrkesfag, og likevel fokuseres det mest på generell og høyere utdannelse i mye av EUs politikk.

Stor samfunnsmessig betydning
Lite synliggjøring av fag- og yrkesopplæring kan skape et inntrykk av at dette er en mulighet for svakere studenter, eller en utdanning assosiert med mangelfulle akademiske evner. Dette er en undervurdering av de mange ulike komplimentere ferdighetene som kreves for å lykkes som yrkesfagsarbeider i dagens moderne arbeidsmarked. Spesielt gjennom de siste års finans- og arbeidsmarkedskriser i Europa ar vi sett den viktige rollen yrkesfagopplæring har spilt for å integrere unge og uutdannete i samfunnet og bidra til økonomisk vekst.

Digitale utfordringer og muligheter
Selv om vi ser en tendens til at automatisering og robotisering vil erstatte endel av de tradisjonelle jobbene som krever et mediums ferdighetsnivå, har man samtidig en demografisk utvikling i Europa som vil kreve mange nye arbeiderer i helse- og serviceyrker. Disse yrkene vil kreve en stadig utvikling av en relevant og tilpasset utdanning i et mer krevende og komplekst arbeidsmarked.
Mara Brugia oppsummerer med at man trenger mer kunnskap om betydningen av digitalisering og hvordan man på best mulig måte kan implementere dette i den moderne måten å utdanne unge på. Digitalisering påvirker ikke bare hvilke kvaliteter som trengs for å gjøre jobbene i fremtiden, den forandrer også måten vi jobber på. Derfor blir det viktig å ha en helhetlig tilnærming til utfordringene i arbeidsmarkedet. Dette er en problemstilling Cedefop vil prioritere i videre arbeid.