Like før jul presenterte EU-kommisjonen sin strategi for bærekraftig og smart mobilitet, sammen med en handlingsplan med 82 initiativer som vil lede Kommisjonens arbeid de neste fire årene. Denne strategien legger grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå en grønn og digital omstilling, samt bli mer motstandsdyktig og robust i møte med fremtidige kriser.

For å nå klimamålene, må utslipp fra transportsektoren komme på en klar nedadgående trend. Som skissert i Green Deal, er målet en utslippsreduksjon på 90% innen 2050. Den nye strategien vil forandre måten mennesker og varer beveger seg over hele Europa og gjøre det enkelt å kombinere forskjellige transportmåter på en enkelt reise. EU har satt ambisiøse mål for hele transportsystemet for å sikre en bærekraftig, smart og motstandsdyktig retur fra COVID-19-krisen.

Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer som er tilgjengelige for alle. I tillegg må de rette insentivene på plass for å drive overgangen. Kommisjonen har satt noen konkrete milepæler for å holde det europeiske transportsystemets på rett spor:

Innen 2030:

  • minst 30 millioner nullutslippsbiler i drift på europeiske veier
  • 100 europeiske byer vil være klimanøytrale
  • høyhastighetstogtrafikk dobles i hele Europa
  • kollektivreiser på under 500 km bør være karbonnøytrale
  • automatisert mobilitet vil bli utplassert i stor skala
  • nullutslipps marinefartøy vil være markedsklare

Innen 2035:

  • store nullutslipp-fly vil være markedsklare

Innen 2050:

  • nesten alle biler, varebiler, busser samt nye tunge kjøretøy vil være uten utslipp
  • godstrafikken på jernbane vil dobles
  • et fullt operativt, multimodalt transeuropeisk transportnettverk (TEN-T) for bærekraftig og smart transport med høyhastighetsforbindelse

Transport er viktig for alle, da det forbinder innbyggere og næringsliv. Digital teknologi har potensial til å revolusjonere måten vi beveger oss på, noe som gjør mobilitet smartere, mer effektiv og også grønnere. Bedriftene trenger et stabilt rammeverk for de grønne investeringene de må gjøre i løpet av de neste tiårene. Gjennom implementeringen av denne strategien er målet at det skal skapes et mer effektivt og motstandsdyktig transportsystem, som er på vei mot å redusere utslippene i tråd med målene i Green Deal.