Den nye handlingsplanen for sirkulærøkonomi viser veien mot en klimanøytral og konkurransedyktig økonomi med styrkede forbrukerrettigheter. Planen er en sentral bærebjelke i European Green Deal.

Europakommisjonen la frem sin første handlingsplan for en sirkulær økonomi i desember 2015. Den inneholdt 54 tiltak som skal fremme overgangen til en sirkulær økonomi, og en statusrapport fra mars 2019 viste at samtlige tiltak er fulgt eller følges opp. Likevel kommer bare 12% av materialene i Europas økonomi fra sekundære råvarer, og det anslås at kun 9% av verdensøkonomien er sirkulær. Avfallsmengdene i EU økte også med fem prosent i perioden 2010-2016, og halvparten av avfallet går til forbrenning eller deponering. I tillegg eksporterer EU store mengder avfall, som fører til negative konsekvenser for helse og miljø i andre land. Det gjenstår dermed mye arbeid, og en forsterket innsats innenfor sirkulær økonomi anses som svært viktig for å nå målene i Green Deal.

Bærekraftige produkter skal bli den nye normen  

Et sentralt punkt i den nye planen er hvordan man skal produsere og forbruke på en annen måte. Kommisjonen vil legge frem et lovforslag for bærekraftig produktpolitikk, Sustainable Product Policy, som skal sikre at produkter på EU-markedet er designet for å vare lenger. Produktene må i tillegg være enkle å reparere og resirkulere, og de bør inneholde mest mulig sekundære råvarer. Engangsprodukter skal begrenses, og det vil bli forbudt å ødelegge usolgte produkter som fremdeles kan brukes, som for eksempel elektronikk og leker. Ecodesign-direktivet vil også utvides til flere produktkategorier, og produsenter må belage seg på å ta et mye større miljøansvar. Kommisjonen vil i tillegg innføre strengere regler for offentlige innkjøp.

Kommisjonen vil styrke forbrukernes rettigheter

Forbrukere skal ha enkel tilgang på troverdig, verifiserbar og sammenliknbar informasjon slik at det blir lettere å velge bærekraftige produkter. Eksempelvis må produkter inneholde tydelig informasjon og varighet, reparerbarhet og hvordan de skal kastes. Fra 2021 vil EU stramme inn regelverket for elektronikkprodukter for å sørge for bedre tilgang til reservedeler, reparasjonstjenester og manualer.

Økt fokus på ressursintensive sektorer

Sektorer som i dag bruker store menger råmaterialer, og hvor det sirkulære potensialet er stort, skal prioriteres. Kommisjonen vil sette i verk målrettede tiltak for elektronikk, batterier, kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, mat, bygg og anlegg. Det innebærer blant annet økt bruk av resirkulerte råvarer og nye kvalitets- og holdbarhetskrav.

Avfallsforebygging

Kommisjonen ønsker å fremme et velfungerende og integrert indre marked for trygge og konkurransedyktige sekundære råvarer. Det vil innføres tiltak for å øke materialgjenvinningen og redusere avfallsmengdene. EU vil også minimere eksport av avfall til land utenfor Europa, samt slå ned på ulovlig avfallseksport.

Klima- og miljødepartementet skriver at en rekke av handlingspunktene må antas å bli EØS-relevante. Det er derfor sannsynlig at man må foreta endringer i norsk regelverk.