Sirkulærøkonomi er en av EUs absolutte topp prioriteringer, og Kommisjonen arbeider bredt innenfor dette feltet å implementere sirkulærøkonomi i alle deler av EUs politikkfelt. I forbindelse med dette ble det forrige uke avholdt en konferanse om sirkulærøkonomi for alle interessenter hvor det tydelig kom fram at det er helt kritisk å gjennomføre en helhetlig omstilling fra lineær til sirkulær økonomi, og at det ikke er et alternativ å la være. Det store spørsmålet er hvordan.

53278875_2289865441057973_6184040830727094272_nimg_4242Sørlandets Europakontor var tilstede under konferansen hvor de fleste av foredragsholderne kom fra det øverste sjiktet av ledere i EU-Kommisjonen. For å vise at EU mener alvor ble det ikke benyttet engangsprodukter i plast, alle deltakerne fikk utdelt gjenbrukskopper som skulle leveres inn igjen etter konferansen var over, og programmet for konferansen fantes kun digitalt.

Må lære av de unge

EU-Kommisjonens First Vise-President, Frans Timmermans, innledet konferansen og oppsummerte i stor grad tematikken for de to dagene. Han vedgikk at det er skremmende utfordringer verden står ovenfor og at der er ingen garanti for suksess. Likevel er han ikke pessimistisk, og mener det er svært viktig at Europa tar ledelsen i overgangen til en sirkulær økonomi ettersom dette er viktig for den europeiske økonomien. Timmermans uttrykte at det trolig vil være mer lønnsomt å være tidlig ute i en slik overgang enn å gjøre dette senere. Overgangen til en sirkulær økonomi er også viktig for kommende generasjoner, og ikke minst de unge som vokser opp i dag. Personlig synes han det er inspirerende at de unge tar til gatene og streiker for å formidle at det må gjøres noe med klimaendringene. Også Luca Jahier, presidenten i The European Economic and Social Committee, påpekte at dette gir håp og synes det er flott at unge mennesker, som eksempelvis Gretha Thunberg, engasjerer seg. Han argumenterte for at sivilsamfunnet må fungere som katalysator for en omstilling til sirkulærøkonomi og bærekraftig utvikling. Senere på dagen kunne flere av paneldeltakerne fortelle at de selv har barn som engasjerer seg stort i klimadebatten og er bevisste forbrukere som mange burde lære av.img_3097

Helhetlig omstilling for å nå målene

Sirkulær økonomi er nøkkelen til å takle klimaendringene på. Kommisjonens Director-General for the Environment, Daniel Calleja Crespo, sa helt tydelig at vi ikke vil kunne oppnå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen uten å gå fra en linjer økonomi til en sirkulær økonomi, og at denne omstillingen vil hjelpe oss med å nå FNs bærekraftsmål. Dette kunne både Timmermans og Luca Jahier stille seg bak. Det var gjennomgående under hele konferansen at foredragsholderne og paneldeltakerne mente, som Frans Timmermans, at implementeringen av en sirkulær økonomi, og FNs bærekraftsmål for den del, må skje på en helhetlig måte. Alt henger nøye sammen, og det er vanskelig å gjøre endringer ett sted når resten ikke henger med. Dette gjenspeilte også den samlede meningen for konferansens deltakere. Alle i salen fikk svare på hvem de mener må handle, og stemmene var fordelt likt mellom politikere, forbrukere, og industrien.

img_9467Et av Timmermans viktige poenger var at det ikke er meningen at vi skal gå tilbake til å «spise gress», men at dette er en omstilling som må gjøres på en god måte for å utnytte det enorme potensialet som ligger i å gå over til en sirkulær økonomi. Timmermans påpekte at det er nettopp dette denne konferansen handler om, nemlig å se hvor komplekse de utfordringene vi stå ovenfor faktisk er. Han nevner at Kommisjonens rapport forsøker å vise hvor sammensatt dette er, men også hva som er veien videre. Timmermans synes det er både spennende og alvorlig at man må endre alt om man skal oppnå noe, og pekte på at det for mange kan virke så skremmende at man ikke orker å ta fatt på problematikken.

Fremtidens arbeidsplasser er sirkulære

Gjennom omstillingen til en sirkulær økonomi vil det dannes en rekke nye jobber og arbeidsplasser, og det økonomiske potensialet vil være stort dersom dette gjøres «på riktig måte». Som Wijnand Broer fra CREM Consult og flere andre påpekte, må man begynne å tenke på en helt annen måte enn man har gjort tidligere, såkalt «rethinking», for å kunne greie å omstille til sirkulærøkonomi og utnytte potensialet. Foredragsholderne kom stadig tilbake til ordet «potensiale». Dette gjelder både for produkter, herunder både design og lovgivning, og hvordan img_6410EUs «Energy Union» vil hjelpe å omstille den energidrevne økonomien. Timmermans, og flere andre, snakket om at det må skapes et tilpasset utdanningssystem. Dersom befolkningen skal ha mulighet til å tre inn i de nye jobbene som skapes, og forlate de arbeidsplassene som ikke lenger vil finnes, må en gi de verktøyene som trengs for å kunne gjøre dette. Europas fremtidige arbeidsmarked vil ikke ha stor arbeidsledighet, men heller mangel på arbeidskraft. Det er allerede et problem i dagens arbeidsmarked at der er en slags mismatch mellom folks kvalifikasjoner og de arbeidsplassene som finnes. Dette vil bli et enda større problem i fremtiden dersom utdanningssystemet ikke tilpasses for å sørge for at folk er kvalifiserte for å utføre det arbeidet som der er behov for. Daniel Calleja Crespo er ikke i tvil – fremtidens arbeidsplasser er sirkulære.

Viktig med en rettferdig omstillingsprosess

Flere tok også til orde for at det er behov for en felles skattlegging av CO2 på europeisk nivå. Timmermans mener at det er viktig å gi signaler til befolkningen om at overgangen til en sirkulær økonomi gjøres på en rettferdig måte. Han refererte til opptøyene i Frankrike da han påpekte at folk flest er ikke imot endringer og en overgang til sirkulærøkonomi, men at de føler det blir urettferdig at byrden skal legges på deres skuldre. Spørsmål som «Hvorfor gir dere skattelette til de rikeste i samfunnet?» og «Hvorfor legges ikke beskatningen på industrien?» er spørsmål som må besvares på europeisk nivå, og ikke legges på nasjonalstatene.

Sirkulærøkonomien er, helt tydelig, en del av noe større, nemlig å endre den sosiale samfunnskontrakten, og skape optimisme og håp blant de som tenker at det nye samfunnet ikke har en plass for dem. Timmermans uttalte at det skal være et samfunn med rom for alle, og at omstillingen må gjøres på rettferdig vis.