31.mai 2017 vedtok Europakommisjonen Mobilitetspakke 1, et omfattende sett med tiltak for å møte viktige utfordringer som berører europeisk transport og mobilitet.

Noen av fordelene med mobilitetspakken er at den forbedrer arbeidsforholdene i veitransportsektoren betydelig. Sosiale bestemmelser om kjøretider og hvileforhold for sjåfører har vært gjeldende siden 20. august 2020. I tillegg vedtok Parlamentet og Rådet nye regler for kabotasje og markedsadgang. Disse vedtakene innebærer at vogntog må returnere tilbake til sitt hjemland hver åttende uke og sjåførene hver fjerde uke, og at de europeiske landene kan innføre begrensninger på kabotasje ved multimodal transport. Returplikten for vogntog og kabotasjekvoter på internasjonal multimodal transport vil gjelde fra 21. februar 2022. Norges lastebil-forbund omtaler det nye regelverket som en seier for de nordiske landene.

Europakommisjonen har på sin side vært bekymret for at disse nye reglene vil være til hinder for å oppnå målene i Green Deal, og har derfor gjort konsekvensanalyser på de to tiltakene: returplikt og kabotasjekvote.

Rapporten om returplikten for vogntog tar for seg tre ulike scenarier, men viser at i scenariet som er mest sannsynlig å skje, vil bestemmelsene sannsynligvis skape flere reiser, og potensielt resultere i opptil 2,9 millioner tonn ekstra CO2-utslipp i 2023. Dette tilsvarer en økning i internasjonale utslipp fra veitransport på 4,6%. I de tre scenariene varierer økningen utslipp fra 0,8% til 4,6%. Rapporten om kabotasjeregler for multimodal transportvirksomhet anslår en utstrakt bruk av medlemsstatenes mulighet til å innføre slike begrensinger, og at dette kan føre til ytterligere 397 000 tonn CO2-utslipp. På lengre sikt vil vedtaket mest sannsynlig ha en negativ virkning på arbeidet med å få en større andel varetransport over på tog og skip.

Resultatene antyder at returforpliktelsen for vogntog og kvotene på kombinert transportvirksomhet sannsynligvis vil ha negative effekter, inkludert en økning i transportutslipp. Kommisjonen vurderer nøye studiefunnene i sammenheng med den europeiske grønne avtalen, dens strategi for bærekraftig og smart mobilitet og det indre markeds funksjon.

Bilde fra PxHere