Den nye Europakommisjonen har lagt frem sitt første arbeidsprogram, og klima, digitalisering og migrasjon står i fokus. Som EØS-medlem vil arbeidsprogrammet ha direkte betydning for Norge.

EU-kommisjonen har lagt frem et nytt arbeidsprogram som beskriver hvilke saker som skal prioriteres de neste 12 månedene, og hvordan disse skal resultere i konkrete handlinger. Programmet for 2020 består av 43 initiativer som skal bidra til gjennomføringen av de seks hovedprioriteringene i Ursula von der Leyens politiske program (2019-2024):

Et europeisk grønt skifte
Green Deal, omtalt som Europas nye vekststrategi, skal skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, samtidig som den forbedrer livskvaliteten til Europas befolkning og omstiller kontinentet til et lavutslippssamfunn. Under lanseringen av det nye arbeidsprogrammet uttalte kommisjonspresident von der Leyen at de er fast bestemt på å gjennomføre den grønne planen. I mars vil Kommisjonen fremme forsalg til innholdet i den mye omtalte klimaloven som skal bidra til et klimanøytralt Europa innen 2050. EU vil også ta initiativ til internasjonale forhandlinger i forkant av COP26 i Glasgow, samt presentere en rekke nye strategier i løpet av våren (biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, kjemikalier, smart mobilitet osv.).

En økonomi som virker for borgerne
Ingen skal bli etterlatt i det grønne skiftet, og en viktig del av Green Deal er «Just Transition Fund» som skal bidra til rettferdig omstilling i de regionene som må gjennomgå størst endringer. EU-kommisjonen arbeider også for å innføre en lovfestet felleseuropeisk minstelønn, men forslaget har blitt møtt med skepsis fra Norge og de nordiske EU-medlemmene som frykter dette vil undergrave den nordiske modellen. For Norge sin del kan det føre til lavere lønn for norske arbeidstakere, og spesielt for dem som tjener minst. Her bør vi derfor komme tidlig på banen for å fremme norske interesser, og benytte muligheten for påvirkning gjennom EØS-avtalen. Kommisjonen foreslår i tillegg initiativer som skal sikre effektiv og rettferdig beskatning, samt en «barnegaranti» som skal sørge for at alle barn har tilgang til grunnleggende tjenester.

Et Europa rustet for den digitale tidsalder
EU har som mål at Europa skal føre an i den digitale utviklingen og bli mindre avhengig av teknologi og digitale tjenester fra resten av verden. Det vil komme reformer for digitale tjenester, kunstig intelligens og datadeling, og det arbeides med å etablere et felles datarom og videreutvikle markedet for skytjenester i Europa. Det er ventet at Kommisjonen vil publisere sin nye datastrategi i løpet av våren, og det vil komme en hvitbok på kunstig intelligens 19. februar. Den kommende industristrategien vil også ha betydning for hvordan digital teknologi skal bidra til det grønne skiftet.

Verne om den europeiske levemåten
Von der Leyen ønsker en ny migrasjons- og asylpolitikk, og vil legge frem «en ny pakt for migrasjon og asyl». Her vil blant annet byrdefordeling stå sentralt. Kommisjonen vil også legge frem en ny sikkerhetsstrategi som definerer viktige områder for medlemslandenes sikkerhet, som terrorbekjempelse, organisert kriminalitet, cybersikkerhet og kritisk infrastruktur.

Et sterkere Europa i verden
I arbeidsprogrammet kommer det frem at Kommisjonen skal utvikle nye strategier for samarbeid med Afrika og Vest-Balkan, samt arbeide for å innlede forhandlinger om medlemskap med Nord-Makedonia og Albania. Det vil også komme handlingsplaner for demokrati, menneskerettigheter og kvinners rolle i EUs utenrikspolitiske relasjoner.

Et styrket europeisk demokrati
Kommisjonen skal etablere en «Konferanse for Europas framtid», som skal foreslå forbedringer og sikre større åpenhet fram mot neste europaparlamentsvalg i 2024. I tillegg skal det legges frem en «European Democracy Action Plan» som identifiserer trusler mot europeiske valg, samt sikre mer åpenhet rundt valgprosesser og finansiering av valgkamper. Det vil også komme nye strategier for kjønnslikestilling, LGBTI-rettigheter og romfolkets rettigheter.

Det presiseres videre at FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all politikkutvikling. Arbeidsprogrammet inneholder også 44 REFIT-forsalg, som innebærer forenkling og forbedring av eksisterende EU-lovverk. Dette vil kunne påvirke EØS-relaterte saker.

Programmet skal nå behandles av Rådet og Europaparlamentet. Dersom det blir godkjent, vil de tre partene signere en felleserklæring om arbeidsprogrammet.

Kontakt oss på Sørlandets Europakontor dersom du ønsker å vite mer om Kommisjonens prioriteringer og Green Deal.

Bilde © European Parliament Multimedia Centre