http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/227201/Innovation+Camps+methodology+guide_v0.1.pdf/77e4b71c-2a57-464f-a0c7-304f36414b96

All driving forces in a society are responsible to turn Europe into a more innovative, dynamic and competitive economy in a globalised world, since a culture of innovation is a societal feature.

En innovation camp har som mål å bringe sammen forskjellige typer mennesker for å skape et innovativt miljø. Den første campen i EU-regi ble arrangert i 2007. Arbeidsmodellen tar sikte på å løse konkrete samfunnsutfordringer på en helhetlig måte. For å få dette til er det viktig med et bredt utvalg deltakere fra ulike fagfelt og med ulik bakgrunn. En internasjonal tilnærming er helt klart en fordel, og næringsliv, myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og sivilt samfunn bør være representert.

På denne måten får man nye tilbakemeldinger på allerede gode ideer. Det er viktig å hele tiden ha formålet med arbeidsmetoden i bakhodet, og ikke bli for opptatt av personlige meninger om egne ideer. På en innovation camp er det deltakerne sammen som skal komme frem til den beste løsningen i form av ny innovasjon. Denne måten å jobbe på vil kunne skape samarbeid, og løfte regioner mot målet om å bli et sted med kultur for god innovasjon.

Engasjement og struktur gir resultater
Interessenter må være deltakere på campen, ikke observatører. På denne måten er campen selvgående, man lærer sammen av erfaringer og handling, og man får resultater gjennom oppfølging av interessenter som er villig til å gå videre med innovasjonene.
Det nye i denne måten i arbeide på er at metoden er blitt strukturert og man setter fokus på å ha en enda bredere tilnærming til utfordringene som skal løses. Europakommisjonens Joint Research Center (JRC) og Commitee of Regions (CoR) har satt av 1 million euro over en toårs-periode til gjennomføring av innovation camps. Slik økonomisk støtte forutsetter at deltakerne forplikter seg til oppgavene gjennom arbeidsperioden (2-4 dager).

The embedding of Innovation Camps into regional innovation ecosystems, becoming a tool for intermediary institutions/places to facilitate collaboration between multiple stakeholders while developing a local culture of innovativeness.

Her finner du foreløpig guide til gjennomføring av innovation camps (ny guide vil komme i januar 2018), og her finner du rapport fra en innovation camp gjennomført 21. – 23. september 2017.

Science meets Parlament – Joint Research Center (JRC)
Målene til disse institusjonene er å øke bevisstheten om vitenskapsbasert fakta sin relevans for politikk og politiske beslutninger. De vil også jobbe for å løse konkrete samfunnsutfordringer på regionsnivå.

Ved å ha JRC med på arrangementsiden vil campen få tilgang til internasjonale politikere og forskere. Dette vil øke legitimiteten til campen og det vil gi politisk goodwill både regionalt og nasjonalt. Campen blir løftet til et EU-nivå ved hjelp av JRC som medfører økt oppmerksomhet, og man får tilgang på interne eksperter på aktuelle fagfelt, samt eksperter på risikohåndtering.

Som med alle forandringer kan det være vanskelig å få med aktører i startfasen. Dette er også erfaringene fra innovation camps. Å skulle jobbe tett sammen med aktører fra andre bransjer og med andre bakgrunner kan for noen være vanskelige steg å ta. I organiseringen av innovation camps har arrangørene brukt de virkemidler som har vært nødvendige for å ”tvinge” ulike aktører til å delta. Dette har ved erfaring ikke vist seg å være nødvendig mer enn ved første gangs deltakelse. Ved senere arrangementer har tidligere tvilende aktører spurt om å få være med, og sågar vært ivrige pådrivere av arrangementet.