EØS-avtalen knytter EU og tre av EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge sammen i et felles marked med fritt varebytte. Avtalen garanterer også like rettigheter og forpliktelser i det indre markedet for enkeltpersoner og økonomiske aktører i EØS.

Visste du at før en EU-rettsakt blir gjeldende i EØS-EFTA-landene må EØS-komiteen treffe en beslutning om å innlemme rettsakten i EØS-avtalen? EØS-avtalen knytter EU og tre av EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge sammen i et felles marked med fritt varebytte. Avtalen garanterer også like rettigheter og forpliktelser i det indre markedet for enkeltpersoner og økonomiske aktører i EØS.

Prosedyren innebærer at eksperter fra Norge og de to andre EFTA-landene deltar i prosessen og bidrar med sin fagkunnskap og identifiserer mulige utfordringer for EØS-EFTA-statene. Målet er selvsagt at rettsaktene innlemmes så raskt som mulig for å sikre at de samme reglene gjelder i hele EØS.

Har du lyst til å vite hvordan EU-rett blir til EØS-rett?
EFTA laget en ganske enkel oversikt over prosedyren. Du kan se filmen under, og lese mer her.