I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, arrangerte Sørlandets Europakontor et webinar om Horisont Europa. Arrangementet synliggjorde mulighetene programmet gir offentlig sektor, og var spesielt innrettet for aktører på Agder.

EUs kommende rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. I lys av dette arrangerte Sørlandets Europakontor et webinar for offentlig sektor 24. november, i samarbeid med Forskningsrådet og Kristisand kommune. Webinaret ble moderert av Stig Marthinsen, administrerende direktør ved Sørlandets Europakontor.

Hva er nytt i Horisont Europa?

Idun Lyngstad, seniorrådgiver og NCP for offentlig sektor i Norges Forskningsråd, introduserte Horisont Europa. Programmet bygger videre på Horisont 2020, og en viktig endring er innføring av såkalt mission-orientert forskning og innovasjon som skal løse store samfunnsutfordringer. Horisont Europa har også et større fokus tverrsektorielt samarbeid, og i tillegg skal Europas innbyggere i mye større grad inkluderes i programmene. Det legger til rette for økt deltakelse fra offentlig sektor. Lyngstad viste også flere eksempler på suksesshistorier, og trakk frem noen prosjekter hvor offentlige aktører er involvert.

100 klimanøytrale byer

En av samfunnsutfordringene under Horisont Europa er klimanøytrale og smarte byer, som ble presentert av Annemie Wyckmans. Hun er professor ved NTNU, og er blant annet leder for Horizon Europe Norwegian Urban Partnership (HEU NUP) som samler de mest sentrale aktørene på smartbyfeltet i Norge. Det vil bli utfordrende å oppnå 100 klimanøytrale byer innen 2030, og Wyckmans understreket samtidig at 100 byer ikke er nok til å nå bærekraftsmålene eller målene i Paris-avtalen.

For å hjelpe europeiske byer med å bli klimanøytrale, har EU-kommisjonen utlyst midler til å utvikle en digital plattform der byer, kommuner, næringslivs, akademia, grasrotorganisasjoner osv. kan bidra med kunnskap og dele sine erfaringer. Det norske partnerskapet, HEU NUP, har allerede begynt å utvikle en søknad til utlysningen, med fokus på samfunnsdrevet innovasjon. Wyckmans inviterte kommuner og andre norske aktører til å bli med på satsingen på den digitale plattformen, eksempelvis gjennom rådgivende grupper i drifts- og søknadsfasen. I tillegg ønsker de innspill fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv osv. når det gjelder hva de trenger for å bli klimanøytrale (reguleringer, kapasitetsbygging, penger osv.), og hvilke typer virkemidler plattformen bør tilby. Fristen for utlysningen er 26. januar.

Green Deal i Horisont Europa

Green Deal og FNs bærekraftsmål vil ligge til grunn for all politikkutvikling i EU i årene fremover, og dette vil også gjelde for EU-programmene. Horisont Europa blir sett på som er viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet, og god kunnskap om Green Deal er viktig for å lykkes i programmet. Anna Lygre Solvang og Martine Elise Farstad viste eksempler på viktige satsinger under Green Deal, som Renovation Wave og Farm to Fork. Farstad trakk også frem god praksis fra København kommune, som har utviklet en mat-strategi der målet et 90% av ingrediensene som benyttes til å lage mat i byens offentlige kjøkken skal være økologiske. Du kan lese mer om Københavns satsing her.

Samarbeid mellom offentlig sektor og FoU

Dominique Durand, strategisk rådgiver i NORCE, etterspurte tettere samarbeid mellom FoU og offentlig sektor, og pekte på at Horisont Europa vil legge bedre til rette for dette. Man bør derfor samle FoU, offentlige aktører og næringsliv i regionene for å maksimere utnyttelse av Horisont Europa. Durand pekte på at kommuner og fylkeskommuner bør utarbeide helhetlig regionale strategier og handlingsplaner for Horisont Europa, samt mobilisere alle interessenter. FoU-sektoren har allerede mye kompetanse og erfaring med EU-prosjekter, og kan bistå offentlig sektor.

Øyvind Laderud, internasjonal koordinator i Kristiansand kommune, understreket også viktigheten av tverrsektorielt samarbeid. Laderud presenterte den nye kommuneplanen, som bygger på visjonen om at man er sterkere sammen. Planen har også et stort fokus på bærekraftig utvikling, og Kristiansand kommune ønsker å være en foregangskommune på grønn omstilling. Innen 2030 er målet å redusere klimagassutslippene med 80% sammenlignet med 2015-nivå, blant annet gjennom elektrifisering, fornybar energi og god arealplanlegging. Miljø- og klimarådgiver, Solvor Stølevik, håper at Green Deal-satsinger og Horisont Europa kan hjelpe kommunen med å nå sine klimamål.

Karsten Aust, EU-rådgiver ved Sørlandets Europakontor, rundet av webinaret med informasjon om hvordan vi kan bistå offentlige aktører med alt fra  veiledning og partnersøk til administrative formaliteter, helt gratis.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon.

Last ned presentasjonene her.