EU har som mål å bli verdensledende innen fornybar energi. EUs Green Deal presenterer ren hydrogen som en kritisk fornybar energikilde for medlemslandene for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Ren hydrogen anses som en trygg energikilde, bærekraftig og konkurransedyktig, og kan representere den neste store energimuligheten i kombinasjon med akselererende offshore vindutplassering. Det globale markedet anslås å nå €10 billioner innen 2050, hvorav EU-markedet vil utgjøre ca 22% av dette. Hydrogen forventes å dekke 20% av det europeiske energibehovet i 2050.

EUs behov for import av grønn hydrogen
I perioden frem til 2030 vil EU bygge produksjonskapasitet og utvikle distribusjonsløsninger for hydrogen, herunder konvertere eksisterende gassrørledninger for transport. Totalt forventer man å bygge 40 GW produksjonskapasitet innen utløpet av dette tiåret, hovedsaklig basert på vindkraft og solenergi. For å dekke det fremvoksende behovet må det i tillegg importeres hydrogen i tilsvarende volumer, og her har Norge en mulighet. Equinor er allerede i dialog med en rekke aktører, og har allerede annonsert leveranseavtaler til blant annet Vattenfalls kraftverk i Groningen, Nederland. På sikt ønsker Equinor å tilby grønn hydrogen fremstilt av fornybar energi.

Behovet for import vil ikke avta etter 2030, når storskala utrulling av hydrogen skal foretas i industrien, til varme i husholdninger og bygg, som drivstoff i transportsektoren, inkludert biler, og som innsatsfaktor i industrielle applikasjoner og gjødselproduksjon.

Electric Region Agder kan produsere og eksportere hydrogen
Kraftoverskuddet på Agder kan brukes til å produsere grønn hydrogen. Sørlandets Europakontor arbeider nå med Hydrogen-nettverket på Agder i forhold til å formidle europeiske muligheter, samt koble regionens aktører mot potensielle europeiske partnere. To seminarer har blitt avholdt høsten 2020, og konkrete oppfølginger er planlagt i 2021. Spesielt fokus rettes mot Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike.

EU finansierer hydrogen-satsinger
For å ta ut potensialet i hydrogen-økonomien og dens bidrag til å nå Paris-avtalens klimamål har EU lansert en rekke instrumenter som skal bidra til investeringer fra offentlig-private partnerskap. Nord-Nederland alene har estimert investeringer i størrelsesorden fra 2 milliarder euro og helt opp til 8-9 milliarder euro i de kommende årene. Agders næringsliv vil ha direkte adgang til en rekke EU finansieringsordninger, samtidig som man kan utnytte nasjonale og regionale finansieringsordninger i EU landene. Sørlandets Europakontor veileder bedriftene i forhold til disse mulighetene.

Unntatt fra statstøtte
Norge er kommet med i EUs fritak fra statsstøtteregeleverket på hydrogen gjennom en såkalt IPCEI (Interesting Projects of Common European Interest) på hydrogen. Det betyr i praksis at norske bedrifter kan få norsk finansiering til satsinger utenfor statsstøtteregelverket. Les mer på Regjeringens nettside.

Ta kontakt
Ta kontakt med Stig Marthinsen for mer informasjon og uformell prat om hydrogen.