EU-kommisjonens nye strategi for smart sektorintegrering for energisystemer skal bidra til å akselerere veksten av fornybar energi, samt sørge for et mer fleksibelt og effektivt energisystem. Grønt hydrogen blir trukket frem som svært viktig for å redusere utslipp fra energikrevende sektorer.

Energisystemet i EU står for 75% av klimagassutslippene, og man vil ikke nå målet om klimanøytralitet i 2050 med dagens system. Derfor ønsker EU større integrasjon mellom energiprodusenter og energikrevende sektorer som industri, bygg og transport for å avkarbonisere energisystemet. Strategien ble lansert samtidig med en hydrogenstrategi, og disse henger tett sammen. Begge er sentrale elementer i Green Deal.

Strategien for sektorintegrering for energisystemer inneholder 38 handlingspunkter, og er delt inn i tre pilarer:

  • Et sirkulært energisystem
    Her vil energieffektivitet stå i sentrum. Man kan utnytte batterier fra elbiler som en del av energiforsyningen, eksempelvis for å utjevne forbrukstopper eller lagre overskudd av strøm fra solceller. Avfallsressurser har også et stort potensiale, og spillvarme fra datasentre og industri kan brukes som fjernvarme. I tillegg vil renovering av bygg spille en nøkkelrolle, og her vil det kommende initiativet «Rennovation Wave» bli viktig.
  • Direkte elektrifisering
    Kommisjonen vil øke bruken av direkte elektrifisering av sluttbrukeren, og elektrisitet skal brukes der det kan. Dette inkluderer blant annet varmepumper i bygg, smelteovner i enkelte industrier og el-kjøretøy.
  • Rene drivstoff
    Der hvor elektrifisering er vanskelig eller ikke mulig, fremmer strategien rene drivstoff som grønt hydrogen, biodrivstoff og biogass. Kommisjonen ser for seg at fossil naturgass skal utgjøre maks 20% av gassen som forbrukes i 2050, mens resten skal komme fra fornybare kilder. Strategien foreslår et nytt klassifiserings- og sertifiseringssystem for fornybare drivstoff og drivstoff med lavt karbonutslipp.

For å målrette støtten til de reneste tilgjengelige teknologiene, vil Kommisjonen arbeide for å etablere felles standarder som baserer seg på karbonutslipp gjennom hele livssyklusen. I tillegg skal eksiterende regelverk og økonomiske støtteordninger revideres, og det skal investeres betydelig i energiinfrastruktur og forsking og innovasjon. Strategien vil bli viktig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, og vil bidra til flere arbeidsplasser og økt konkurransedyktighet i Europa.

Ler mer om strategien her.

Bilde © EC – Audiovisual Service/ Claudio Centonze