Nye utlysninger i Horisont 2020

5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt vekt på beste praksis, hvor tidligere prosjekter som har fått finansiering på det aktuelle temaet presenterer sine erfaringer og gir råd.

Smarte energisystem

Smarte energisystemer er klassifisert under Horisont 2020s samfunnsutfordringer «sikker, ren og effektiv energi». Det ligger nå ute fire utlysninger vi mener kan være av interesse for norske aktører på temaet.

ES-1 – Flexibility and retails market options for the distribution grid

Europakommisjonen ønsker mer fleksibilitet i distribusjonsnettet for å sikre overgangen til et fornybart samfunn. En stor andel fornybar energi koblet til et distribusjonsnett, som opprinnelig ble utformet for å distribuere elektrisitet fra store sentraliserte kraftproduksjonsanlegg gjennom transmisjonsnettet, krever nye løsninger. Ved å ta i bruk fleksibilitetsløsninger vil man unngå store og kostbare investeringer i infrastruktur og legge til rette for videre elektrifisering av kjøling, oppvarming og transportsektoren. Hensikten med utlysningen er å svare på denne problemstillingen. Søknadsfrist 5. februar 2019.

ES-2 – Solutions for regional cooperation in the transmission grid

Europakommisjonen ønsker tettere samarbeid mellom TSOer på tvers av landegrenser og regioner for sikker flyt av kraft, riktig prissetting i markeder og håndtering av flaskehalser samt overføringstjenester gjennom overføringsnett og kabler. Hensikten med utlysningen er å utarbeide løsninger for grenseoverskridende regionalt samarbeid. Søknadsfrist 5. februar 2019.

Tilleggsinformasjon til utlysningene ES-1 og ES-2

Felles for disse utlysningene er at søknader skal inneholde en analyse av hva som hindrer innovasjon i dagens kontekst og i en fremtidig markedskontekst. Aktører som søker på disse utlysningene oppfordres til å samordne med tilsvarende EU-finansierte prosjekter gjennom Europakommisjonens initiativ BRIDGE. Les mer om BRIDGE her.

ES-6 -Research on advanced tools and technological development

Europakommisjonen ønsker nye verktøy og teknologier for å forbedre energisystemet for 2030 og i fremtiden. Utlysningen består av fire undertema, og søkere må definere hvilken av disse det søkes på. Utover utlysningens generelle krav til etablering av et konsortium, må aktører som søker på undertema nummer fire etablere et konsortium som består av minimum en aktør som er medlem av Mission Innovation. Mission Innovation er et globalt initiativ fra 23 land og EU med mål om å akselerere innovasjon innen energi globalt. Les mer om aktuelle samarbeidsland her. Søknadsfrist 5. februar 2019

ICT-11 – Big data solutions for energy

Elektrifisering, desentralisering og digitalisering skaper et behov for økt integrering av systemer, prosessering av store mengder data og smarte måter for digital kommunikasjon og styring. Europakommisjonen ønsker å heve den digitale kapasiteten i energisektoren for å evne å skape et system i stand til å integrere en større andel fornybar energi og som fremmer energieffektivitet.

Hensikten med utlysningen er at aktører skal utvikle og demonstrere store test-piloter for big data- applikasjon i energisektoren. Inn under dette faller utvikling av verktøy som tillater storskala deling av data mellom flere interessenter, styring og sanntids prosessering i energisektoren. Summen av verktøy skal gjøres til en åpen «verktøykasse» med data for sikker og effektiv drift av strømnettet og innovative tjenester innen energisektoren. Søknadsfrist 2. april 2019.

Europakommisjonens beste-praksis eksempler

Aktører som vurderer å søke oppfordres til å benytte seg av EU Participant Portal, hvor man kan søke etter partnere. Før man søker på en utlysning er det viktig å vurdere eget bidrag til det samfunnsproblemet man er satt til å løse. Det anmodes til å legge ved grafer, gjerne fra uavhengige kilder, for å gjøre søknaden mer visuell og forståelig. Det er også viktig å fjerne all eventuell risiko, som eventuelle løyver og godkjenninger, i forkant av søknadsprosessen. Videre er det avgjørende å lese utlysningsteksten nøye og analysere ordbruken. Det er stor forskjell på «skal» og «bør». I utlysningstekstene er det lenket til dokumenter som gjør rede for kriterier søknader må oppfylle. SysFlex-prosjektet ble trukket frem som et godt eksempel. Les mer om prosjektet her. Du kan lese mer om informasjonsdagen, presentasjonene og de ulike utlysningene her.