F. LeRon Shults, seniorforsker i NORCE og professor ved UiA, har fått tildelt støtte fra EØS-midlene til prosjektet «Simulating Secular Societies». Målet er å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak den økende graden av sekularisering i land som Norge og Polen.

Stadig flere mennesker som bor i industriland regner seg som ikke-religiøs, og få identifiserer seg med nasjonalistiske, kommunistiske eller fascistiske ideologier. Samtidig ser det ut til at antall mennesker som anser demokratiske idealer som avgjørende for et godt samfunn, er på vei opp. Men hvorfor er det egentlig slik? Dette skal NORCE og Uniwersytet w Białymstoku i Polen forsøke å finne svaret på. Prosjektpartnerne har fått bevilget 1,3 millioner euro i prosjektstøtte fra EØS-midlene.

Som en del av mobiliseringsarbeidet i regionen har Sørlandets Europakontor, og Horizon South Norway-nettverket, holdt en rekke informasjonsseminarer om EØS-midlene, hvor LeRon har deltatt. I etterkant har vi hatt tett kontakt med LeRon og informert om relevante utlysninger. Det var slik han endte med å ta del i dette EØS-prosjektet.

Hva trigger sekularisering?

Eksiterende forskning viser at det er en sammenheng mellom sekularisering og faktorer som stigende utdanningsnivå, ytringsfrihet og generasjonsendringer. Det tyder også på at det er en korrelasjon mellom eksistensiell sikkerhet og sekularisme. Dette kan forklare hvorfor det er mange troende i USA, som har et svakt sikkerhetsnett, og få religiøse i nordiske land hvor velferdsstaten står sterkt. Man vet derimot lite om de kulturelle og kognitive mekanismene som ligger bak dette, og det er her kunstig intelligens kommer inn.

Simulerer sekulariserte samfunn

Det kreves en tverrfaglig tilnærming for å forstå hva som ligger bak sekulariseringen. Med utgangspunkt i kognitiv vitenskap og sosiologi, vil prosjektet utvikle agentbaserte simuleringsmodeller. Simuleringen består av selvstendige individer som programmeres slik at de blir representative for en bestemt befolkning. Da kan forskerne eksperimentere med virtuelle samfunn på både makro- og mikronivå, og på den måten identifisere de kulturelle og kognitive mekanismene som bestemmer atferden til medlemmene i sekulariserte samfunn. Ifølge prosjektet er det viktig å forstå denne sammenhengen hvis man skal kunne svare på hvorfor eksistensiell sikkerhet faktisk fører til fall i religiøsitet, og hvordan klimaendringer vil påvirke sekulariseringen i fremtiden. Kunstig intelligens gjør det altså mulig å predikere samfunnsutviklingen på en måte som før ikke var mulig. Sørlandets Europakontor har hatt et tett samarbeid med Shults i forbindelse med simuleringsteknologien han har utviklet, og har tidligere bidratt til at Shults og hans kollegaer har knyttet viktige internasjonale kontakter.

Vi ønsker lykke til videre med arbeidet!

Kunne du tenke deg å søke EØS– eller EU-midler til ditt prosjekt? Ta kontakt med oss! Vi tilbyr blant annet gratis veiledning, tematisk kartlegging av EU-satsinger og strategiske partnersøk.