Som en del av EUs nye vekststrategi, som skal bidra til å gjøre Europa til et klimanøytralt kontinent, har Europakommisjonen kommet ut med en strategi for hydrogen. Et bedre integrert energisystem og fornybar energi er viktig for å oppnå klimanøytralitet innen 2050, og hydrogen vil spille en nøkkelrolle i fremtidens energisystem.

Ifølge Europakommisjonen er fornybart hydrogen, eller grønt hydrogen, essensielt for omstillingen til et klimanøytralt samfunn innen 2050. Hydrogen kan benyttes for å avkarbonisere industrielle prosesser og sektorer som er krevende å elektrifisere, eksempelvis transport, industri og andre energiintesive sektorer.

Blått hydrogen viktig på kort og mellomlang sikt

Fornybart hydrogen fra vind- og solkraft er hovedfokuset i strategien, da det har det største avkarboniseringspotensialet. Kommisjonen utelukker ikke bruk av andre hydrogenproduksjonsprosesser med lavt karbonutslipp, eksempelvis hydrogen fra naturgass med karbonfangst, altså blått hydrogen, i en overgangsfase. Blått hydrogen vil være viktig for å redusere utslippene fra de aktuelle sektorene på kort og mellomlang sikt. Dette vil også bidra til å sikre hydrogen en plass i fremtidens energimarked. Det et likevel bare grønt hydrogen som ansees som fornybart eller rent hydrogen. Målet er å øke andelen hydrogen i EUs energimiks fra 2% til 14% innen 2050.

Gradvis overgang gjennom tre faser mot 2050

Den første fasen (2020-2024) vil fokusere på å avkarbonisere eksisterende produksjonsprosesser for hydrogen og installasjon av minst 6 GW kapasitet for produksjon av grønt hydrogen. Målet er produksjon av en million tonn grønt hydrogen.

I andre fase (2025-2030) skal hydrogen integreres som en vesentlig del av energisystemet, og kapasiteten skal økes til 40 GW og 10 millioner tonn grønt hydrogen. I denne fasen skal hydrogen fases inn i nye sektorer, eksempelvis jernbane, maritim sektor og tungtransport.

Gjennom siste fase (2030-2050) skal teknologien modnes og hydrogen skal rulles ut i alle sektorer som er vanskelig å avkarbonisere.

Strategien tar for seg hvordan man kan transformere dette potensialet til virkelighet.

Samler hele verdikjeden

For å bidra til å oppnå målene i strategien, lanserte Kommisjonen European Clean Hydrogen Alliance. Alliansen sikter mot en ambisiøs distribusjon av hydrogenteknologier innen 2030, og bringer sammen både grønt og blått hydrogen. EU ønsker å ta globalt lederskap innenfor hydrogen.

Europakommisjonen har også laget en strategi for sektorintegrering for energisystemer, som henger tett sammen med hydrogenstrategien.

Equinor og Aker Solutions lobbyerte for å få blått hydrogen inn i strategien.

Les hydrogenstrategien og mer om strategien for sektorintegrering i energisystemer.

Bilde © Europakommisjonen