Horisont Europa har et budsjett på 95,5 milliarder euro i programperioden på syv år. Regjeringen har i forbindelse med oppstart av ny programperiode kommet med ny strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA), og har høye ambisjoner for denne deltakelsen.

Returandelen for Horisont 2020 var 2,49% per april 2021, og ambisjonen for returandelen i Horisont Europa er satt til 2,8%. Kunnskapsdepartementet anslår at den norske deltakelsen må øke med om lag 28% for å nå dette målet.

Regjeringen har fastsatt fire mål for den norske deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden 2021–2027. Deltakelsen skal:

  1. Øke kvaliteten i norsk forskning og gi flere fremragende og innovative miljøer
  2. Øke verdiskapingen, styrke norsk konkurranse- og innovasjonsevne og bidra til omstilling i privat og offentlig sektor
  3. Gjøre oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling
  4. Bidra til utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken og til nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag

De norske regionkontorene trukket frem i strategien

Regjeringens strategi vektlegger de norske aktørene som er til stede i Brussel, og nevner blant annet regionkontorene som viktige aktører. Regjeringen understreker at samarbeidet mellom de norske aktørene og andre aktører i Brussel er blitt bedre. «Samarbeidet bidrar til kunnskapsspredning og til at flere deltar i medvirkningsarbeidet, og er viktig for å samle informasjon om og få innflytelse på politikkutforming og europeiske initiativer.» Det er viktig for regjeringen å bygge videre på dette arbeidet og systematisere dette ytterligere for å utnytte tilstedeværelsen i Brussel og deltakelsen i europeiske nettverk mest mulig effektivt.

Kommuner og fylkeskommuner må ta en aktiv rolle i mobilisering

Norge har et nasjonalt støtteapparat med en viktig rolle i å mobilisere til og støtte opp om deltakelse i Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene i støtteapparatet, men inkluderer også Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Norsk Romsenter, Enova og Investinor. Regjeringens strategi peker på at støtteapparatets samarbeid med offentlig sektor, særlig kommuner og fylkeskommuner, bør styrkes. Fylkeskommunen er en del av det utvidede mobiliseringsapparatet, samtidig som de er deltakere i prosjekter, brukere av resultater og et bindeledd til innbyggerne. Fylkeskommuner og kommuner bør ta en sterkere rolle i å mobilisere regionalt. Regjeringen forventer at støtteapparatet videreutvikler samarbeidet med aktører fra offentlig sektor, arbeidslivets parter og andre relevante aktører.

Sørlandets Europakontor, sammen med Agder Fylkeskommune, vil være ansvarlig for det regionale EU-nettverket, finansiert av Forskningsrådet. Sørlandets Europakontor har allerede driftet det regionale EU-nettverket, Horizon South Norway, i to perioder og dette vil være en forlengelse av nettverket. Dette nettverket er viktig for regional mobilisering til deltakelse i Horisont Europa, og nødvendig for å oppnå en økt deltakelse. Nettverket består av en rekke aktører på Agder som er interessert i å bidra til å styrke kvaliteten i søknader til Horisont Europa for å igjen øke andelen søknader som lykkes.