En ny evaluering fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) viser at det har vært gunstig for Norge å delta i rammeprogrammene FP7 og Horisont 2020, selv om kontingenten er høy. SØA konkluderer med at deltakelsen bidrar til at Norge når alle de fire sentrale målsetningene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. 

Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige sektor har deltatt i nærmere 1 300 prosjekter, og samarbeidet med hele 126 land. De norske aktørene mottatt 12,3 milliarder kroner gjennom FP7 og Horisont 2020, hvorav 9,1 milliarder kommer fra Horisont 2020. Målet er å hente hjem minst 2% av all støtten som deles ut i Horisont 2020, og i 2019 var returandelen på 2,2%. Den er dermed godt over regjeringens mål. Under FP7 var returraten 1,7%.

Deltakerne får igjen mer enn bare penger  

SØA sammenligner effekten av å delta i rammeprogrammene med effekten av å delta i nasjonale forsknings-og innovasjonsprogrammet. Analysen viser at Norge ikke ville fått like stort utbytte dersom alle midlene til EU-programmene hadde gått gjennom Forskningsrådet. Gjennom rammeprogrammene får deltakerne større tilgang på kunnskap, nettverk, infrastruktur og nye markeder. Dette bidrar til økt kvalitet i norsk forskning og innovasjon, styrket konkurranseevne og mer verdiskaping. Evalueringen viser også at deltakelsen i EU-programmene har gjort oss bedre i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, som gir økt velferd og en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Neste rammeprogram blir enda større

EU-kommisjonen har foreslått et budsjett på 94 milliarder euro for Horisont Europa, og det antas at Storbritannia ikke vil delta. På bakgrunn av dette har SØA estimert at den norske deltakeravgiften vil være på 22 milliarder kroner. Til sammenligning tilsvarte den norske deltakelsesavgiften 19,3 milliarder kroner i perioden 2007-2018. Hovedgrunnen til økningen er at Horisont Europa er større enn FP7 og Horisont 2020.

Forhandlinger om EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 foregår fremdeles, og de nye EU-programmene blir først vedtatt når langtidsbudsjettet er på plass.

Anbefaler norsk deltakelse i Horisont Europa

SØA mener effektene ved å delta oppveier kostnadene dersom man også tar hensyn til effekter som ikke lar seg prissette, som læring og nettverk. Det konkluderes derfor med at risikoen ved å ikke delta er større enn merkostnaden ved å delta, og det anbefales at Norge deltar fullt ut i Horisont Europa.

Norske myndigheter evaluerer nå hvilke EU-programmer vi skal delta i. Sammen med Island og Liechtenstein, sendte Norge nylig et brev til EU-kommisjonen som gir en indikasjon på hvilke programmer Norge ønsker å delta i. Listen inkluderer som ventet Horisont Europa. Den endelige konklusjonen vil sannsynligvis komme i siste kvartal 2020, eller første kvartal 2021.

Bilde © Pixabay