Seks skoler fra Kristiansand har fått godkjent sine søknader om 2-årig multilaterale prosjekter innenfor EUs Life Long Learning Programme – Comenius. Dette er Oddemarka, Wilds Minne, Havlimyra, Kringsjå, Torridal og Fiskå skole. Prosjektene starter opp i september.

Medium_anne_othilie_naerum(1) Medium_jorunn_aanensen_kalvik

Fem av skolene har deltatt på det opplegget som Sørlandets Europakontor og Knutepunkt Sørlandet har samarbeidet om siden 2010. Dette inkluderer en studietur til Brussel for en grundig innføring i EUs Life Long Learning Programme, et søknadsseminar og ikke minst assistanse i forbindelse med søknadsskriving.

Anne Othilie Nærum ved Oddemarka skole ser fram til å komme i gang med Comenius-prosjektet Click on Europe! som er et samarbeid med Woodcote Primary School, England, Neue Mittelschule mit musikalischem schwerpunkt, Østerrike,College Albert Camus Frontenay Rohan Rohan, Frankrike  og Gredos San Diego Alcala, Spania.

Hovedfokuset i dette prosjektet er at elevene ved de ulike skolene skal bruke digitale medier for å minske avstanden mellom seg, slik at de får større kulturell forståelse og kunnskap.  Ved å ha kontakt med hverandre gjennom ulike digitale medier vil de forsøke å bygge ned geografiske, sosiale og kulturelle barrierer slik at elevene kan bli bevisste europeiske borgere. Elevene skal få innblikk i hverandres hverdag og kultur. De skal bruke ulike digitale medier, på en kritisk og trygg måte, til å utarbeide felles produkter og til å forberede besøk hos hverandre. Disse besøkene vil være en viktig del av prosjektet, og brukes til å reflektere over forskjellen mellom å møte hverandre i den virtuelle verden og i virkeligheten.

Ved Wilds Minne skole heter prosjektet «Development of teaching models to support methodological skills», der målet er å utvikle og utveksle læringsmetode, med hovedmålsettingen å utvide repertoaret av metodisk kompetanse hos lærerne.

Jorunn Aanensen Kalvik ved Wilds Minne forteller at prosjektet hovedsakelig fokuserer på å diskutere utdanning, metode og skoleorganisering blant lærere og skoleledere, og at erfaringer herfra kan brukes og implementeres i de ulike partnerskolene.

De deltakende skolene fra Norge, Danmark, Spania, Tyskland og Østerrike lærer av å utveksle erfaringer med hverandre og utvikle de ulike didaktiske metodene slik at det kommer den enkelte elev i alderen 6-12 år til gode.

De involverte skolene kommer fra ulike land med ulik historie, kultur og utdanningssystem. Prosjektet vil derfor gi elever, lærere og skoleledere verdifull kjennskap til hverandres likheter og ulikheter.