Foto: Grimstad adressetidene

Senter for Integrert Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management / CIEM) ved UiA har levert 8 Horisont 2020-søknader, bl.a. under samfunnsutfordring 7, Sikrere samfunn.

Dette er CIEM

Senter for Integrert Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management, CIEM) er et tverrfaglig initiativ under UiAs fakultet for teknologi og realfag, institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Senteret ble grunnlagt i 2011 som Centre for Communication and Information Communication System Technology for Emergency Preparedness and Management (CISTEM), men skiftet til sitt nåværende navn i 2012. CIEM har i alt 23 ansatte, hvorav flere deler sin tid mellom CIEM og institutter i utlandet. Senteret har videre 5 hovedfokusområder:

O1 Distributed Communications & Intelligence in Heterogeneous Networks
O2 AI, HCS, Distributed Computing
O3 Social Media, Information Management
O4 Disaster vulnerability
O5 Sensemaking and Decision Support

Orsdsky laget av Tonje Sti basert på CIEM-publikasjoner i 2013/2014Orsdsky laget av Tonje Sti basert på CIEM-publikasjoner i 2013/2014

CIEM spesialiserer seg i tverrfaglig krisehåndtering med vekt på infrastruktur for IKT. Parallelt med utviklingen av ny teknologi for integrert kriseberedskap og -håndtering, vokser disse viktige fagfeltene som akademisk disiplin. Det samme gjør mulighetene for EU-finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter innen disiplinene.

CIEMs strategi
Førsteamanuensis og underdirektør ved CIEM Tina Comes er CIEMs hovedforsker i flere av Horisont 2020-søknadene, som blant annet handler om å bygge økt robusthet for infrastruktur under naturkatastrofer og ulykker, og simulering og opplæring for bedre krisehåndtering.

-Vår strategi bak Horisont 2020-søknadene er å flagge vår kompetanse, videreutvikle og styrke vår integrerte tilnærming, våre hovedsatsingsområder og vårt nettverk gjennom felles prosjekt-søknader, sier Comes.

Hun kom til UiA i 2012 fra Karlsruhe Institute of Technology, og forsker blant annet på hvordan krisehåndtering under naturkatastrofer kan forbedres med hensyn til rask gjenoppretting av IT- og telefonisystemer, samt med teknologiutvikling innen IKT. Store utfordringer som driver og inspirerer senterets arbeid i alle fasene av krisehåndtering er robusthet (resilience), real time response og integrasjon.

Noen av Horisont 2020-søknadene levert i 2014 er innen DRS (disaster resilience), og vi vil se på flere muligheter her i 2015. Men vi fokuserer også på IKT- og samfunnssikkerhet, samt ERC og Synergy grants, i 2016, avslutter Comes.

-Det har vært utfordrende å bygge opp senteret til et hvor forskerne fra ulike disiplinene som inngår snakker samme språk, forteller Comes. Vi har videreutviklet senteret til et felles hjem gjennom fokus på de største problemområdene når ulykker og andre kriser oppstår, og vi jobber med å utvikle teknologi som har reell effekt. Videre jobber vi med forholdet til brukere og praktikere innen feltet vårt, for eksempel arrangerer vi i mai en internasjonal konferanse, ISCRAM 2015, som bringer sammen rundt 300 forskere og praktikere med ulike tilnærminger som sosiale media, geografiske tilnærminger og telefonibasert kommunikasjon.

Tverrfaglige samfunnsspørsmål

For å oppnå høyere grad av samfunnssikkerhet må disipliner i teknologi og samfunnsvitenskap dra sammen, forteller professor og tidligere CIEM-leder Jose J. GonzalezProblemsstillingene er flerfaglige, og forskningsteamene tverrfaglige med både teknologer og samfunnsvitere. I delprogrammet Secure Societies i Horisont 2020 er nøkkelord som “interdisciplinary”, “multi-disciplinary” og “trans-disciplinary” gjengangere. Det er slik vi jobber, og vi planlegger flere søknader, sier Gonzalez.

CIEM-forskerne sier at det kan være utfordrende å få støtte til tverrfaglige prosjektsøknader med komponenter fra både teknologi og samfunnsvitenskap hvis ekspertene som evaluerer søknadene fra de ulike involverte fagfeltene ikke kommuniserer godt. Men de har tro på at slike hensyn er godt ivaretatt i søknadsoppfølgingen av Horisont 2020.

Av Bodil Agasøster