Sørlandets Europakontor, sammen med Periscope-partnere, arrangerte Periscope Forum onsdag 16. juni. Årets utgave av Perisocpe Forum ble, som det meste, arrangert digitalt. Parisavtalen og EUs Green Deal peker på nødvendigheten med en rask omstilling og overgang til fornybar og mer bærekraftig energi for å nå målene om netto nullutslipp innen 2050. Hydrogen og havvind er sentrale elementer i denne omstillingen.

Det er gjerne regjeringer og industri som forplikter seg til disse målene, mens det gjerne er små og mellomstore bedrifter (SMB) som kommer med de innovative tilnærmingene som trengs i forsynings- og verdikjedene. Erfaringene viser imidlertid at det er vanskelig å integrere disse SMBene og utnytte innovasjonspotensialet. Årets Periscope Forum fokuserte på hvordan få SMBer inn i forsynings- og verdikjeder for bærekraftig energi, herunder hydrogen og havvind.

Utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver

To paneldiskusjoner diskuterer SMBers behov når de skal utvikle innovasjoner innen energiforsyningskjeden og -verdikjeden. Selv om den interregionale dimensjonen gir noen utfordringer, skaper den også et bredt spekter av muligheter for nordsjøregionen og alle dens SMBer. Målet for forumet var å bidra inn mot fremtidige tiltak og politikk for å sikre at mulighetene utnyttes på regionalt nivå, og gjør det mulig for SMBene å drive innovasjonen.

Synergier på tvers av landegrenser

Forumet understreket viktigheten av synergier mellom regional, nasjonal og Europeisk midler, med Nord-Nederlands hydrogen som eksempel. Kjell O. Johannessen representerte Green Energy Network Agder, og understreket viktigheten av interregionalt samarbeid for SMBer og hvordan sektorspesifikke klynger kan benyttes transnasjonalt. Equinor støtter opp under dette ved å forklare hvordan de fokuserer på klynger for å identifisere synergier.

Periscope-nettverket viktig for grønn utvikling i blå næringer

En grønn omstilling innenfor de blå næringen er sentral for utviklingen av den blå økonomien i Nordsjøregionen, med en tradisjonelt sterk olje- og gassektor. Endringer i infrastruktur som følge av dekarbonisering av Nordsjøen og det medfølgende behovet for endringer i verdikjeder, gir et stort behov for et mer integrert energisystem – både tversektorielt og transnasjonalt. OGTC viser også til et stort potensial for muligheter innen hydrogen, både i verdikjeden og forsyningskjeden, for SMBer. OGTC uttrykte at det er et stort behov for nettverk som Periscope i Nordsjøregionen da samarbeid er svært viktig for å oppnå netto null, og han håper nettverket vil fortsette i en eller annen form.

Anne Printz fra Interreg Nordsjøprogrammet gjentar også behovet for å utnytte regionale midler og identifisere synergier med europeiske aktiviteter, samt det overordnede behovet for å fortsette å utvikle nettverk og jobbe transnasjonalt.

Innleggsholdere

Paneldeltakere

  • Stian Vere, Equinor
  • Kjell O. Johannessen, Green Energy Network
  • Anne Pintz, North Sea Region