Sørlandets Europakontor har, på vegne av Periscope, gjennomført en bedriftsundersøkelse i Nordsjøregionen. Av 107 respondenter var 21% norske bedrifter. Målet var å få en bedre forståelse av deres innovasjonsstrategier, samt identifisere hvilke behov bedriftene har for å lykkes med blå næringsutvikling og innovasjon.

Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene i Nordsjøregionen er svært involverte i innovasjonsprosesser. Hele 8/10 respondenter har innovasjons- og forretningsstrategier, og 9/10 har deltatt i innovasjonsaktiviteter i løpet av de tre siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på produktinnovasjon, med kundespesifikke krav og konkurransekraft som de viktigste driverne.

Ønsker enklere finansieringsordninger

7/10 respondenter har behov for ekstern finansiell støtte for å kunne realisere sine forretnings- og innovasjonsstrategier, men det kan være tid- og ressurskrevende å få tilgang på finansiering. Høy egenandel, byråkratiske søknadsprosedyrer, omfattende rapporteringskrav, prosjektadministrasjon og finansieringsalternativer som ikke samsvarer med de reelle behovene, er listet opp som de viktigste barrierene for å motta finansiering. Dette gjelder både for lokale, regionale, nasjonale og EU-tilskuddsordninger.

Stor interesse for digital innovasjonshub

Europakommisjonen ønsker å fremme et nettverk av «Digital Innovation Hubs» (DIH) for å skape synergier og utvide mulighetene for bedrifter da bare 1 av 5 små og mellomstore bedrifter har utnyttet mulighetene som ligger i å digitalisere. Gjennom Periscope-prosjektet har Sørlandets Europakontor, sammen med prosjektpartnerne, tatt initiativ til å etablere Ocean Digital Innovation Hub network (ODIN).

Undersøkelsen ville derfor finne ut i hvilken grad bedriftene i Nordsjøregionen ønsker å benytte seg av dette. 55% svarer at de er interessert i å bruke en slik plattform, som skal fungerer som et uavhengig digitalt marked der bedriftene kan søke etter og skaffe seg ekstern kompetanse og nye løsninger. 66% er interessert i å dele egen kompetanse og løsninger med eksterne parter.

Det er også verdt å merke seg at kun 1/10 respondenter anser det grønne skiftet og klimatiltak som en utfordring, og at klimaendringer er et prioritert område de neste tre årene. Dette samsvarer godt med EUs prioriteringer, herunder Green Deal.

Bedriftsundersøkelsen ble utført i perioden november 2019 og januar 2020. Resultatene vil bli brukt til å gi innspill til politiske beslutningstakere over hele Nordsjøregionen, inkludert EU-institusjonene. Les undersøkelsen i sin helhet her.