Et motstandsdyktig, grønt, digitalt, sosialt og globalt Europa. En verden rammet av en pandemi og EU som skal samarbeide med Storbritannia på en annen måte enn tidligere. Dette er noen av utfordringene det portugisiske formannskapet står ovenfor.

Første januar tok Portugal over det roterende formannskapet etter Tyskland. Koronapandemien og de medfølgende sosioøkonomiske konsekvensene gjør denne perioden ekstra utfordrende for EU og dets medlemsstater. Et sentralt tema for Portugals formannskap vil være å styrke den europeiske sosiale modellen for å overføre en følelse av tillit til innbyggerne. Målet vil være å sikre at den grønne og den digitale omstillingen oppnås på en inkluderende måte, uten å etterlate noen, mens man tar opp den sosiale dimensjonen i pandemien.

Langtidsbudsjettet og EUs gjenreisnings-instrument

En av hovedprioritetene er å implementere EUs langtidsbudsjett (MFF) 2021-2027 og EUs gjenreisnings-instrument (Next Generation EU), som inkluderer en rekke innovative finansielle instrumenter for å støtte oppgangen i Europa, særlig gjenreising og motstandsdyktighet. Godkjenning og gjennomføring av nasjonale planer for gjenreising og motstandsdyktighet vil være en annen prioritet.

EUs motstandsdyktighet avhenger også av å forsvare de grunnleggende verdiene. Formannskapet vil derfor arbeide for å forsvare og konsolidere rettsstaten, bekjempe alle former for diskriminering, fremme pluralisme i media og bekjempe desinformasjon.

Portugal har satt opp tre hovedprioriteringer for sin periode:

  • Fremme en bærekraftig gjenreising som understøtter målene i Green Deal og en digital omstilling
  • Implementere Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter i EU som et særegent element for å sikre en rettferdig og inkluderende klimavennlig og digital omstilling
  • Styrke Europas autonomi og ta en ledende rolle i klimatiltak og fremme en digitalisering av tjenester

Formannskapet vil fremme et åpent indre marked med høye sosiale, arbeidsmessige, miljømessige og sikkerhetsmessige standarder, med sikte på å utnytte komplementariteter til fordel for alle medlemsstater. Og i den forbindelse forsvare Europas autonomi på grunnlag av utviklingen av en dynamisk industriell strategi som fremmer europeiske verdikjeder og legger særlig vekt på å styrke små og mellomstore bedrifter (SMB), skape samarbeidsnettverk innen forskning og innovasjon på europeisk nivå og sikre at tilgang til det europeiske markedet oppnås under like og rettferdige vilkår og med respekt for Unionens verdier.

Folkehelse og kriser

Portugals formannskap vil støtte byggingen av en europeisk helseunion, som styrker kapasiteten til å reagere på folkehelsekriser og til å produsere og distribuere sikre vaksiner, både i Europa og resten av verden. Formannskapet vil bidra til at vaksinasjonsprosessen mot COVID-19 foregår samtidig i alle medlemsstater, og at vaksinen er et universelt gode, både offentlig og gratis.

Storbritannia er ute

Til slutt vil Portugals være det første roterende presidentskapet som håndterer Storbritannias definitive utgang fra EUs indre marked og tollunion. Med en foreløpig avtale om det fremtidige forholdet mellom de to sidene, vil Portugals presidentskap arbeide for å få sin endelige godkjenning og deretter gjennomføringen, slik at Storbritannia og EU kan konsolidere et sterkt partnerskap innen økonomi, sikkerhet og geopolitiske spørsmål.

Les hele programmet her.