Siden 1992 har Norge deltatt i Erasmus+, og resultatene har vært gode. Regjeringen har høye ambisjoner for videre norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette har regjeringen lagt frem en strategi for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet i perioden 2021-2027.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og skal bidra til å etablere Det europeiske utdanningsområdet innen 20251. Det europeiske utdanningsområdet er en visjon om et felles Europa hvor det å studere og lære skjer uavhengig av landegrenser.

Internasjonalt samarbeid for å nå felles mål

Deltakelse i europeisk utdanningssamarbeid og Erasmus+ bidrar til at vi når norske kunnskaps- og ungdomspolitiske mål gjennom internasjonalt samarbeid. Norge og EU har stor grad av sammenfallende målsetninger, prioriteringer og utfordringer innenfor utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Inkludering av ungdom som faller utenfor er et viktig mål, både i EU og Norge.

Utdanning, forskning og innovasjon henger sammen

EU ser utdanning, forskning og innovasjon i stadig tettere sammenheng enn tidligere, og koblingene mellom Det europeiske utdanningsområdet og Det europeiske forskningsområdet (ERA) må utnyttes bedre for å nå ambisjonene for ERA. Her har universitetene og høyskolene en nøkkelrolle ettersom utdanning og forskning er del av deres kjerneaktiviteter. Programmene Erasmus+ og Horisont Europa er viktige instrumenter for å koble utdanning, forskning og innovasjon tettere sammen.

4 mål for samarbeidet med EU

Regjeringen ønsker bredere deltakelse i Erasmus+ slik at mulighetene i programmet benyttes fullt ut. Det er satt fire mål som skal øke kvalitet og relevans og bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til inkludering, mangfold, og digital og grønn omstilling:

  1. Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer
  2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv
  3. Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø
  4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingelser

Norske aktører kan samarbeide med de beste miljøene i Europa

Regjeringen ønsker å gi flere muligheten til interkulturell læring og utveksling i Europa, både for elever, ungdommer, studenter, lærere og ansatte. Kvaliteten i utdanning og opplæring skal videreutvikles gjennom internasjonalt arbeid. Et mål er også at flere norske aktører skal kunne samarbeide med de beste miljøene i Europa om å løse felles samfunnsordninger. Noen området som regjeringen trekker frem som samfunnsutfordringer de gjerne ser større samarbeid om å løse er blant annet digitalisering, aktiv læring, frafall og utenforskap, klima og miljø, medborgerskap, og voldelig ekstremisme. Et slikt samarbeid er mulig gjennom bred og aktiv deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet.

«Ungdom og ansatte som har vært på utveksling har fått økt fagkunnskap og kultur- og språkforståelse. Samarbeidet på prosjektnivå bidrar til utvikling og økt kvalitet i undervisningen og bedre internasjonale nettverk bidrar til bedre spredning av kunnskap.»

Les hele regjeringens strategi her.