Tirsdag 25. september deltok Sørlandets Europakontor på arrangementet «Young talent and the Blue economy» i EU-parlamentet. Arrangementet, som var et møte mellom flere ulike aktører innen både utdanning og blå økonomi, ble arrangert av Searica, en EU-finansiert klynge som arbeider for å sikre at havet forblir et betydningsfullt, tverrfaglig og utforsket felt. SEK var til stede for å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor blå vekst og blå økonomi.

Misforhold mellom utdanning og industri

På agendaen sto den presserende problemstillingen om at det eksisterer et misforhold mellom den marine industrien, og den tradisjonelle måten man har utdannet studenter gjennom universitetssystemet. Det var bred enighet om at det må investeres mer i praktikant-programmer for studenter innen marin bioteknologi og beslektede fagfelt i Europa. Professor Sheila Heymans, Executive Director European Marine Board, innledet med å fremme viktigheten av at studenter blir eksponert for industrien mens de fortsatt er en del av et utdanningsprogram. Det store diskusjonstemaet ble dermed hvordan et moderne, praktisk, praktikantprogram skal se ut.

The European Marine Board har sammenfattet en forskningsrapport, «Training the 21st Century Marine Professional», som tar opp utfordringen med at nyutdannede studenter innen marinbiologi- og teknologi mangler relevant, praktisk erfaring når de skal ut i arbeid etter studiene. Noen av funnene i rapporten ble presentert på arrangementet, og de viktigste tiltakene for å sikre et godt praktikantprogram gikk på modernisering, maksimere rekruttering av praktikanter, og å etablere en langsiktig, fleksibel finansieringsplattform for å støtte innovativ marin praksis.

Utnytte de mulighetene som finnes

Flere doktorgradsstipendiater var tilstede under arrangementet og dette bidro til en mangfoldig diskusjon. I den anledning ble Erasmus+ trukket frem som et incentiv for å søke internasjonal, praktisk erfaring. Erasmus+ er et EU-finansiert utvekslingsprogram, som også norske studenter kan bli støttet av. Internasjonale praktikantstillinger med varighet på over to måneder kan finansieres med opptil 540 euro i måneden. Dette er en glimrende mulighet for studenter som har praksis innbakt i sitt studieprogram.

Veien videre

Fra DG Reserach and Innovation, stilte Ms Sigi Gruber, Head of the Marine Resources Unit. På hennes agenda sto den faktiske gjennomføringen av å skape flere marine praktikantprogrammer. Hun poengterte at alle Blue Growth-prosjekter finansiert under Horizon2020 burde inneholde et praktikantprogram, eller i det minste bidra til et eller flere programmer. Dette vil igjen gagne industrien senere, fordi det vil føre til en sammenfletting mellom akademia og industrien.

En doktorgradsstipendiat innen ingeniørfag, Silke Tas, avsluttet sesjonen ved å påpeke viktigheten av tverrfaglighet i et praktikantprogram. Ingeniører og marinbiologer har lært seg å tenke annerledes når det kommer til hav og havteknologi, og kan dermed lære mye av hverandre. Uansett hva slags bakgrunn studentene har innenfor marinbiologi- og teknologi er det evnen til å lære nye ting, som må videreutvikles.