30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen.

Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette i gang for 2018-2020. Over 1 400 personer var samlet for å fange de siste utviklingstrendene innen europeisk industri og finne partnere til EU-støttede prosjekter.

Her får vi tidlig høre direkte fra kommisjonen hva der etter i de ulike utlysningene. I de ulike sesjonene ble også ideer til prosjekter presentert. Man får se hvilke konsortier som har dannet seg, og man kan koble det med de aktørene som er aktuelle hjemme, sier EU-konsulent Kristine Lunde-Tellefsen ved Sørlandets Europakontor i Brussel.

Samfunnsutfordringer

Europakommisjonen har satt opp sentrale samfunnsutfordringer som disse forskningsprosjektene skal forsøke å finne løsninger for. Innovasjon innen industrien vil være svært sentralt for å kunne takle disse utfordringene.

Under konferansen var det gjennomgående en opplevelse av at samfunnsutfordringer knyttet til endinger i arbeid og klima vil kreve løsninger drevet fram av kunnskap og kompetanse, og dermed vil kunne plassere Europa i sentrum for utviklingen.

Fra debatt 3. oktober om Horisont 2020 trigger invervesteringer i industrien.

Fra debatt 3. oktober om hvorvidt Horisont 2020 trigger invervesteringer i industrien. Foto: Geir Christian Johannessen

 

Satsingsområder

Marc Schuller, utøvende visepresident i ARKEMA, skisserte opp tre hovedområder hvor den europeiske industrien bør satse.

  1. Lavkarbonindustri
  2. Avanserte materialer og kompositter
  3. Additiv produksjon

Han mente additiv produksjon, blant annet kjent som 3D-printing vil revolusjonere produksjon.

Denne typen produksjon kan desentralisere produksjonen og reindustrialisere landene våre. Denne teknologien må omfavnes i videre industrielle prosjekter, sier Schuller.

De konkrete utlysningene ble presentert i separate sesjoner hvor Sørlandets Europakontor var til stede på utvalgte sesjoner. Alle utlysningene finner du i denne rapporten.

Energieffektivisering av bygg

Under Europakommisjonen sin presentasjon av de kommende utlysningene innen energieffektive bygg ble det i hovedsak lagt vekt på at prosjektene må være innovative, energibesparende, brukervennlige og allsidige, slik at de lett kan implementeres i den varierte byggtypologien i Europa, samt markedsnære. Effekten av prosjektene og mulighet for oppskalering vil være det Kommisjonen vil se mest på i sin evaluering, i tillegg til ”excellence”-kriteriet.

cof

EU-rådgiver Kristine Lunde-Tellefsen sammen med praktikant Geir Christian Johannessen på Infodays. Foto: Amanda Perstrup

Kostnadseffektivitet vil også bli en viktig faktor, med sirkulærøkonomi og renovering heller enn rivning av bygg som viktige prinsipper. Løsningene som utlysningene søker må derfor være fleksible og tilpasningsdyktige for å kunne inkluderes i en stor variasjon av bygg.

De minste prosjektene vil kunne bli tildelt rundt 2-2,5 millioner Euro og de største på 6-8 millioner Euro, som kan dekke opp mot 70% av prosjektkostnadene. De første utlysningene vil komme i oktober 2017.

Open innovation test beds

Fellesnevnere for utlysningene var viktigheten av å bryte ned siloene og jobbe sammen på tvers av felt. Samtidig ble det understreket at gapet mellom lab, industri og marked må lukkes. Fokuset på å jobbe sammen knyttes også til betydningen av å se hele bildet i stedet for å se deler av det.

Forretningsplaner ble også tatt fram som et viktig aspekt av utlysningene. Til slutt er det viktigste brukerne, altså befolkningen i Europa. Man gjør dette for befolkningen og derfor må man understreke den sosiale relevansen og problemene man adresserer.

Hvilke utfordringer som skal adresseres, områdene utlysningene fokuserer på og forventede effekter av prosjektene finnes i PowerPoint presentasjonen for open innovations test beds.

Merk at fristene for utlysningene er korte denne gangen, og at det derfor er viktig å komme raskt på banen.

Søker nye løsninger innen energilagring

For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.

To utlysninger for batterier, en for andre typer energilagring og en for energiinnhøstning. Det var det Martin Gieb, ved DG Research & Innovation i Europakommisjonen, presenterte tirsdag 3. Oktober for årene 2018-2019 innen innovative materialer.

img_e0773

Foto: Geir Christian Johannessen

EU har løftet fram ulike samfunnsutfordringer som man søker løsninger på gjennom forskning og innovasjon. En av de store utfordringene er åpenbart klimaendringer, og energispørsmålet står sentralt for å håndtere denne. I møtet med overgangen til fornybare energikilder møter man på et lagringsproblem for strømmen, da produksjon innen både sol og vind vil variere ut fra værforhold. Det er derfor nødvendig å finne gode måter å lagre energien. Les egen sak på Europabanken.no om dette.

Sirkulær økonomi

Det kommer tre utlysninger under temaet sirkulær økonomi, altså en økonomi basert på bruk av fornybare ressurser og gjenvinning, med lite bruk av råvarer. Disse utlysningene er i lagringsteknologi av solenergi, katalytisk omforming av hydrokarboner, og smarte plastikkmaterialer med resirkulering som del av design.

Alle tre har stort fokus på å redusere utslipp og svinn, samt vise økonomiske gevinster, som reduserte investeringskostnader, eller økt konkurranseevne. I tillegg vil det for utlysningene for lagringsteknologi og katalytisk omforming være sterk oppfordring til internasjonalt samarbeid, spesielt innenfor det større Europeiske nærområde. Budsjettet for disse er 4-7 millioner.

Robert-Jan Smits presenterte en rapport om cPPP.

Robert-Jan Smits presenterte en rapport om cPPP. Foto: Geir Christian Johannessen

I tillegg kommer det også en rekke utlysninger under det relaterte temaet SPIRE. SPIRE er et initiativ for å gjøre Europeisk prosessindustri mer bærekraftig og effektiv. Utlysningene under dette går over et bredt spektrum av undertema innenfor prosessindustri, alle med stort fokus på mer effektiv bruk av strøm og andre ressurser, og bidra til utslippskutt for sektoren.

Her finnes det en rekke prosjekter som søker partnere, blant annet innenfor metallverk, keramikk, gjenvinningsanlegg, forskningssentre og mye mer.

Første utlysninger kommer Oktober 2017.