GRESS (GREen Startup Support) prosjektet er tildelt finansiering fra Interreg Europa for å utvikle offentlige satsinger for å stimulere bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter innen grønn økonomi. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til prosjektet, hvor Kristiansand kommune er prosjektleder. Partnere fra Hellas, Polen, Italia og Bulgaria skal i løpet av kort tid starte på det 42 mnd lange prosjektet.

De offentlige satsingene, som skal kobles mot eksisterende og nytt planverk, er planlagt å øke bevisstheten om mulighetene for små og mellomstore bedrifter (SMB) i grønn og blå økonomi, øke deltakelse og forbedre kvaliteten på treningsprogrammer for grønne oppstartere, tiltrekke flere SMB til å delta og lykkes i leveranser til offentlige anskaffelser av grønne produkter og tjenester, forbedre SMB tilgang til risikokapital utenfor lokalområdet, gjøre byer og regioner mer attraktive for unge gründere i grønne sektorer, introdusere forbedrede insentivordninger for grønne oppstart, øke ytelsen til økosystemene, øke antallet konkurransedyktige oppstarts og spin-offs innenfor den grønne økonomien og forbedre levedyktigheten.

Kristiansand kommune vil i prosjektet se nærmere på hvordan de kan videreutvikle den eksisterende grønne forretningsidekonkurransen.

Kontaktperson i Kristiansand kommune er Øyvind Lyngen Laderud.